Hoppa över navigering
 • Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till -158 mnkr vid årets slut, vilket är 170 mnkr sämre än årsbudgeten. Efter några år med resultat kring nollstrecket, så pekar årets resultat på en tydlig resultatförsämring. I resultatet ingår en orealiserad finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 64 mnkr. Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till -222 mnkr.

  Den negativa prognosen beror främst på underskott inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 84 mnkr, där kostnader inom läkemedelsområdet (50 mnkr) och vårdgarantin (40 mnkr) utgör de enskilt största underskotten. Vårdgarantin har använts i högre utsträckning än planerat för att klara det ökade inflödet till den specialiserade vården. Läkemedelsbudgeten utgår normalt från Socialstyrelsens beräkningar och anpassas efter Hallands förutsättningar. Uppräkningen av 2019 års läkemedelsbudget justerades ned något samtidigt som kostnadsutvecklingen är högre än förväntat hittills i år.

  De driftnämnder som prognostiserade negativa resultat i månadsrapporten efter februari  anmodades att inkomma med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. Detta gäller Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa och Driftnämnden Regionservice.

  Pågående processer, projekt och satsningar inom fokusområdena Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete fortskrider enligt plan.

   


  Region Halland tillhör de regioner i landet med bäst tillgänglighet inom den specialiserade vården. Senaste trycksårsmätningen visar att Halland förbättrat sitt resultat avsevärt jämfört med föregående års mätning. Produktionen av vård under årets första månader löper i stort enligt plan men inom närsjukvården (privata och regiondrivna) minskar sköterskebesöken under årets första tre månader med 14 procent ( cirka 15 000 besök). Besök till sköterskor i närsjukvården är från och med årsskiftet avgiftsbelagda vilket sannolikt är en bidragande orsak.

  Hälso- och sjukvården i Halland står inför stora förändringar som en följd av ökade förväntningar och behov från invånarna, demografisk- och digital utveckling samt nya behandlingsmetoder och läkemedel. Arbete och analyser pågår enligt plan inom årets fokusområden för hälso- och sjukvården; Möta fler behov nära, Sammanhållen vård, Kunskapsstyrning: hjärtsjukvård samt digitalisering.

  Den positiva trenden inom personalområdet fortsätter. Sjukfrånvaro, personalomsättning samt utnyttjande av bemanningspersonal håller sig inom årets beslutade målvärden.

 • En årlig översyn och revidering skall göras inför varje nytt verksamhetsår. 2020 års revidering är gjord efter politiska beslut med syfte att förtydliga och säkerställa innehållet för leverantörerna i Vårdval Halland specialiserad öppenvård.

  Samtliga avsnitt är genomgångna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.