Hoppa över navigering
 • § 1

  Justering

 • § 2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Anmäles protokoll från
  • Tillväxtutskottet
  • Hälso- och sjukvårdsutskottet
  • Arbetsutskottet

 • Det sammantagna ekonomiska resultatet för Regionstyrelsens ansvarsområde efter 11 månader är 201,3 mnkr. Budgeten för perioden är -2,0 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget på +203,3 mnkr. Det beror till största delen på utfallet för regionens finansiering och regionens gemensamma kostnader.
  Efter 11 månader har Regionkontoret, förtroendevalda och utvecklingsmedel ett resultat på 35,1 mnkr, hälso- och sjukvårdsfinansieringen ett resultat på 11,1 mnkr och regiongemensamma kostnader och finansiering ett resultat på 155,2 mnkr.

  Den beräknade avvikelsen mot budget för helåret 2017 är för Regionstyrelsens hela ansvarsområde +197,0 mnkr (jfr 190,4 mnkr efter 10 månader). Av detta avser 185,6 mnkr regiongemensamma kostnader och finansiering.

 • Regionens ackumulerade resultat efter november uppgår till 35 mnkr, vilket är 15 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period.

  Resultatet prognostiseras till -10 mnkr vid årets slut, vilket är 27 mnkr sämre än årsbudgeten. Sammantaget uppvisar hälso- och sjukvården ett fortsatt stort underskott och prognosen på helåret är ett underskott på 248 mnkr, vilket är i nivå med underskottet för 2016. Det har påbörjats en rad regiongemensamma aktiviteter utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin men effekterna av dessa beräknas inte falla ut förrän 2018.

 • Region Halland har i uppdrag att uppdatera Regional utvecklingsstrategi (RUS) då den nuvarande går ut 2020. I samverkan med respektive kommunstyrelses presidium – kommunberedningen – ska arbetet med framtagandet av ny RUS tas fram i bred samverkan och stor involvering med olika aktörer och invånare i Halland. Syftet med en omfattande process är att i samhandling pröva nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar som ställer höga krav på att leda i förändring.
  Region Halland ansvarar för att tillhandahålla processledare, analytiker mfl och externa kompetenser under perioden 2018-2020. Den årliga kostnaden för framtagandet beräknas till 3 mnkr.

 • Det extra statsbidraget för flyktingmottagande och integration fördelades under 2016 till sex utvecklingsprojekt samt till kostnader för kollektivtrafik och till förväntade ökade kostnader inom hälso- och sjukvården för nyanlända. Den sammanfattande bedömningen är att insatserna genomförts väl och med god måluppfyllelse.

 • Det interregionala politiska samarbete STRING vars syfte är att generellt stärka korridoren Köpenhamn – Hamburg och speciellt stärka utveckling av snabbare och mer tillgänglig infrastruktur har bjudit in Region Halland, VGR, Malmö kommun, Oslo, kommun och Akershus och Östfolds fylkekommun i syfte att utvidga samarbetet till att omfatta korridoren Oslo – Hamburg.
  Region Halland beslutade den 13 december § 212, att gå in som medlem i STRING per den 1 januari 2018, med stöd av tillväxtstrategins prioritering att ingå strategiska allianser med andra viktiga aktörer i omvärlden för att därigenom utveckla Halland.
  I medlemskapet behöver Region Halland även utse en ledamot och en ersättare till STRING-styrelsen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.