Möte 2019-08-28

Regionstyrelsen
09:00 - 16:00 Borgsalen
 •   1

  Kl 09:00 – 09:05 Inledning

  Kl 09:05 – 09:20 Ärende 17 Månadsrapport maj 2019, regionkontoret 
  Cristine Karlsson

  Kl 09:20 – 09:35 Ärende 18 Region Hallands månadsrapport jan-maj 2019
  Per Karlsson

  Kl 09:35 – 09:50 Ärende 19 Svar på revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
  Anna Sköld

  Kl 09:50 – 10:10 Kaffe

  Kl 10:10 - 10:25 Ärende 20 Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess
  Martin Hansson

  Kl 10:25 – 10:45 Ärende 21 Förstärkning av budget Grön rehab 2019
  Camilla Falk, Ann-Sofi Strömvall-Larsson

  Kl 10:45 – 11:05 Ärende 22 Utvecklingscheckar för Halland 2020 – 2022
  Pia Wiberg, Ann-Mari Bartholdsson

  Kl 11:05 - 11:40 Gruppmöten

  Kl 11:40 - 12:00 Beslutsmöte

 •   2
 •   3
 •   4

  Anmäles protokoll från

  • Arbetsutskottet
  • Hälso- och sjukvårdsutskottet
  • Tillväxtutskottet

 •   5
 •   6

  Anmälan av fattade delegationsbeslut.

 •   7

  Regionstyrelsen har att utse vilka som ska ha generell och/eller specifik närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde under mandatperioden. Närvarorätten regleras i KL 6 kap § 28 och specificeras tydligare i Regionstyrelsens reglemente § 39. Till skillnad från nämndsmöten har inte personalföreträdare någon lagstadgad närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträde.

 •   8

  Regionstyrelsen har att utse firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting) och Hallands läns landstings skogsallmänning samt ersättare till dessa. 
  Region Hallands firma tecknas två i förening.

 •   9

  Regionstyrelsen har att utse vilka företrädare som ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i styrelsens namn. Uppdraget regleras till viss del i regionstyrelsens reglemente men styrelsen har möjlighet att besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

 •   10

  Regionstyrelsen har att utse företrädare som har rätt att i styrelsens eller Region Hallands namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del i regionstyrelsens reglemente men styrelsen har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet.

 •   11

  Enligt attestordningen för Region Halland, beslutad av regionstyrelsen 2015-02-11, ska styrelsen utse en nämndsattestant för styrelsen.

 •   12

  Bakgrunden till pensionssänkningarna är huvudsakligen ett resultat av PÖK 02 som träffades mellan de centrala parterna 2002. Syftet med PÖK 02 var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem. Sammantaget har överenskommelsen haft avsedd effekt, men de nu aktuella sänkningarnas storlek gick inte att förutse.

  Avtalet innehåller bestämmelser om hur tjänstepensionen ska samordnas med den allmänna pensionen, s.k. friläggningsbestämmelser. Under 2018 återtogs stora belopp från friläggning på grund av den allmänna pensionens utveckling, vilket för många pensionärer medfört sänkt kompletteringspension.

  Konstruktionen i PÖK 02 innebär att de år då följsamhetsindex, som styr värdeutvecklingen för den allmänna pensionen, är högre än prisbasbeloppsindex så utges tjänstepensionen på en högre nivå än vad annars skulle ha skett. De år då följsamhetsindex är lägre än prisbasbeloppsindex kan pensionen i vissa fall däremot komma att sänkas. Detta beroende på att det så som den s.k. friläggningen återtas.

  I januari 2018 beslutade SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) styrelse att tillse att de pensionärer som fått sänkt kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få kompensation under 2018. De som berörs av kompensationen är främst personer födda 1937 eller tidigare.

  Kompensationen innebär att pension tillfälligt utges för år 2018 motsvarande den nivå som gick ut år 2017.

 •   13

  Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse har överlämnat årsredovisningen för 2018.

  Revisorerna har granskat årsredovisning och styrelsens förvaltning. I revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Revisorerna har inte kunnat finna att styrelseledamöterna har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

  Enligt stiftelseförordnandet ska regionfullmäktige besluta om att godkänna årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

  Med anledning av revisorernas uttalande och stadgans lydelse föreslås att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 •   14

  Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har överlämnat årsredovisning 2018 för stiftelsen.

  Revisorerna har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. I revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Enligt revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

  Enligt stiftelsens stadgar är Region Halland en av tre huvudmän. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas, enligt § 8 i stadgarna, av huvudmännen. Regionfullmäktige har därmed att besluta om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

  Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 •   15

  Regionstyrelsen har i beslut den 6 mars 2019, § 52, utsett två poltiska representanter, Gösta Bergenheim (M) och Per Stané Persson (S), som ska delta för Region Halland i styrgrupper för åtgårdsvalstudier som genomförs under manperioden 2019-2022 och som Trafikverket håller i. Det har visat sig att Region Halland har, liksom Västra Götalands regionen, tre politikerplatser i styrgrupp Åtgärdsval Varberg-Göteborg. Regionstyelsen behöver således utse en tredje representant för just denna styrgrupp.

 •   16

  Regionstyrelserna i CPMR:s svenska medlemsregioner har fått en möjlighet att nominera en representant att som ordinarie ledamot företräda Sverige i CPMR Political Bureau fram tills CPMR General Assembly i oktober 2020.

  Anledningen till detta är att Erik Bergkvist (S), Region Västerbotten, blivit invald i EU-parlamentet. Han kommer därför att lämna Baltic Sea Commission Executive Committe och CPMR Political Bureau.

  Beslut om vem som ska företräda de svenska medlemsregionerna i CPMR Political Bureau fattas av de politiska representanterna för de tolv svenska medlemmarna tillsammans.

  Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 september.

 •   17

  Genomförandet av Regionkontorets verksamhetsplan 2019 följer plan, det finns ett fåtal avvikelser som särskilt kommenteras i denna rapport.

  Det sammanlagda ackumulerade ekonomiska resultatet jan-maj 2019 för regionstyrelsens olika uppdrag är -31,0 mnkr. Avvikelsen mot periodens ackumulerade budget är -26,7 mnkr.

  Den ekonomiska årsprognosen efter fem månader är -88,5 mnkr. Avvikelse på -80 mnkr ligger inom effektivisering av Region Halland. Arbetet med att ta fram ett åtgärdsförslag för Region Halland pågår. ePlan drift prognostiserar ett underskott på -15 mnkr, arbetet fortsätter med att få en ekonomi i balans inom uppdraget. Andra prognostiserade underskott är bl.a. att central facklig tid i likhet med föregående år kostar -5,4 mnkr mer än budget.

  Resultatet för personalomsättningen och sjukfrånvaron på regionkontoret ligger inom mål-/gränsvärdet och båda har en tydligt nedgående trend.

 •   18

  Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till -158 mnkr vid årets slut, vilket är 171 mnkr sämre än årsbudgeten. I resultatet ingår en orealiserad finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 64 mnkr. Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till -222 mnkr.

 •   19

  Syftet med genomförd revision är att bedöma om regionstyrelsen och driftnämnderna för Hallands sjukhus, Psykiatri, Ambulans diagnostik och hälsa, samt Närsjukvård bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda.

  Efter genomförd revision är revisorernas bedömning att regionstyrelsen och ansvariga driftnämnder inte bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda.

  Bedömningen grundar sig på analys av sju kontrollmål:

  Risker för hot och våld har utretts och dokumenterats genom riskanalyser i verksamheterna.

  Tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån genomförda riskanalyser.

  Verksamheterna har förebyggande säkerhetsrutiner för att så långt som möjligt undvika hot och våld.

  Det bedrivs ett aktivt förebyggande arbete för att förhindra och motverka hot och våld mot anställda.

  Det finns tydliga rutiner för hur anställda ska hantera uppkomna situationer.

  Anställda erbjuds ett tillräckligt stöd vid uppkomna situationer.

  Förekomsten av hot och våld följs upp och analyseras.

  Utifrån granskningen anses samtliga kontrollmål, förutom ett, vara delvis uppfyllda. Bedömning för kontrollmålet om att anställda erbjuds ett tillräckligt stöd vid uppkomna situationer anses ej tillämpbart.

  Revisorerna rekommenderar följande åtgärder:

  Säkerställa att förvaltningarnas riskkartläggningar genomförs i enlighet med de regionövergripande mallar som regionkontoret har tagit fram.

  Säkerställa att riskkartläggningar genomförs i samband med förändring av verksamheten i enlighet med rutinen för Hot och våld i arbetsmiljö.

  Kontrollera och säkerställa att adekvata åtgärder vidtas vid identifierade risker i arbetsmiljön.

  Säkerställa att chefer och skyddsombud har tillräcklig kunskap rörande arbetsmiljölagstiftningen och regionens arbetsmiljöarbete.

  Säkerställa att samtliga medarbetare inom regionens verksamheter har tillräcklig kunskap rörande hot och våld i arbetet, och hur detta kan förhindras.

  Säkerställa att riktlinjer och rutiner är förankrade i verksamheterna.

  Se över frågeformuleringarna och svarsalternativen vad gäller frågor rörande hot och våld i medarbetarundersökningen.

  Upprätta regiongemensamma riktlinjer för införande och upprätthållande av skalskydd för Hallands sjukhus eftersom medarbetare från olika förvaltningar arbetar i samma lokaler.

  I bifogat yttrande framgår vad regionstyrelsen tillsammans med driftnämnderna för Hallands sjukhus, Psykiatri, Ambulans, diagnostik och hälsa, samt Närsjukvård önskar framföra med anledning av revisionsrapportens rekommendationer.

 •   20
 •   21

  Efter att PWC på uppdrag av revisorerna i Region Halland utfört granskningen av den interna kontrollen i löneprocessen har berörda tjänstemän från såväl regionkontoret som regionservice samarbetat med de åtgärder som beskrivs nedan samt de förtydliganden som återges.

  Granskningen är till stor hjälp i det fortsatta arbetet med dokumentation samt intern kontroll kopplat till den centrala löneprocessen. Inom ramen för systemförvaltningen av Personec P jobbar regionen fortlöpande med att utveckla, kvalitetssäkra och dokumentera integrationer där datautbyte sker med för- och utdatasystem.

 •   22

  Regionkontoret har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för hur Grön Rehab i Halland ska se ut inför ny avtalsperiod. En uppföljning har genomförts genom besök på samtliga gårdar samt ställda frågeställningar till vårdcentraler samt inhämtad information från närliggande regioner angående deras Grön rehab. Uppföljningen har sammanfattats i en rapport Bilaga 1.

  Gårdarnas följsamhet anses som god till uppdraget, vi kan utläsa en generell positiv förändring hos patient/deltagare, antalet remisser per år är fler än förväntat, antal remisser ökar stadigt och prognos för 2019 visar på ett underskott på -3 miljoner kronor.

  Hälso - och sjukvårdsutskottet har 2019-06-11 beslutat att förlänga befintliga avtal Grön rehab med tolv månader.

  För att förhindra ett underskott enligt prognos på – 3 miljoner kronor för 2019 behöver åtgärder vidtas.

 •   23

  Nuvarande utvecklingscheckar, som har funnits i sin nuvarande form sedan 2016, är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd. Beslut om finansiering finns fram till och med 2019. Näringslivsavdelningen ser att det vore önskvärt att även efter 2019 kunna erbjuda företag i Halland utvecklingscheckar som en del av Hallands företags- och innovationsstöd. Näringslivsavdelningen föreslår en fortsatt finansiering av utvecklingscheckar under tre år (2020-2022) med sammanlagt 15 miljoner kronor. Finansieringen tas ur Region Hallands 1:1-anslag.

  Syftet med utvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften hos halländska företag genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse som på sikt kan skapa nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. Små och medelstora företag i Halland som är svenskregistrerade och har sitt huvudsäte i Halland kan söka utvecklingscheckar. Utvecklingscheckar kan beviljas för extern konsultinsats som innebär en vidareutveckling och förnyelse av företagets verksamhet, varor eller tjänster. Företag kan ansöka om att få stöd med upp till halva konsultkostnaden när en eller flera externa konsulter anlitas för företagsutveckling. Utvecklingschecken kan vara på högst 100 000 kronor.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.