Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • I enlighet med nämndens delegationsordning har respektive områdeschef rätt att teckna avtal under direktupphandlingsgränsen inom respektive verksamhetsområde. Beslut enligt förteckning anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden.

  Överprövningsärenden enligt förteckning anmäls.

 • Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod. Planeringen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med de långsiktiga strategierna och visionen. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. För den enskilde medarbetaren ger verksamhetsplaneringen en förståelse för vad som är prioriterat och placerar varje medarbetare i ett sammanhang. Varje organisatorisk nivå ska ha möjlighet och befogenhet att genomföra planerings- och uppföljningsarbetet baserat på dess förutsättningar och uppdrag. En systematisk dialog som innebär kontinuerliga och strukturerade samtal om vision, strategier, förhållningssätt, planer och resultat syftar till att skapa gemensamma bilder, förståelse och goda relationer.

  Verksamhetsplanering utgår ifrån Mål och Budget och består av två delar:

  • Målstyrning för att säkra utvecklingen av verksamheten, politiska prioriteringar, fokusområden, uppdrag samt verksamhetens egna utvecklingsområden.
  • Kvalitetsstyrning för att säkra genomförandet av verksamhetens grunduppdrag, lagar och föreskrifter, reglementen samt övriga styrdokument.

   Information lämnades vid Driftnämndens sammanträde i november.

  Bilagor

 • I Kommunallagen regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

  Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 kommer Driftnämnden att bereda ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar genomför SWOT-analyser som senare kommer att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys.

  Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet bereder ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid dagens sammanträde.

 • Vid sammanträdet redovisas status i projektet "Standardiserade tjänsteleveranser".

 • I november 2019 gick en enkät ut till medarbetare inom Region Halland. Enkäten är en kundenkät för Regionservices verksamhet inom logistikservice - lager och godsmottagning. Vid sammanträdet redovisas resultat och analys.

 • Arbetsutskottet informerar om:

  • Verksamhetsberedning den 3 december - Presentation av Planeringsanalys

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  • Månadsrapport, november 2019
  • Medarbetarundersökningen - Jämförande resultat

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.