Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden. Följande överprövningsärende anmäls:

  • Överprövningsärende mellan Caverion Sverige AB och Region Halland. Avser upphandling av ramavtal för fastighetsunderhåll - Rör. Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att upphandlingen ska göras om.
  • Överprövningsärende mellan Baxter Medical AB och Region Halland. Avser upphandling av ramavtal avseende suturer och staples. Förvaltningsrätten i Göteborg avslår ansökan.
  • Överprövningsärende mellan OneMed Sverige AB och Region Halland. Avser upphandling av operations-, undersöknings- och skyddshandskar. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om syn. Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning.
 • Månadsrapport, för period t o m september månad år 2018, redovisas. Beslutad månadsrapport lämnas till Regionkontoret.

 • I Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

  Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 kommer Driftnämnden att bereda ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar genomför SWOT-analyser som senare kommer att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys.

  Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet bereder ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid nämndens sammanträde den 12 december 2018.

  Vid sammanträdet diskuterar nämnden ett första förslag till kontrollpunkter.

 • Informeras om pågående miljöarbete inom Regionservice.

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  • Presentation av områdeschef för Teknisk service samt avdelningschef för Servicecentrum
  • Arbetsmiljöplan - Inför beslut i november
  • Uppföljning av "Fördelning av arbetsmiljöuppgifter"
  • Samlokalisering av telefoni- och servicecentrum
 • § 69

  Justering

 • § 70

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden. Följande överprövningsärende anmäls:

  • Överprövningsärende mellan Caverion Sverige AB och Region Halland. Avser upphandling av ramavtal för fastighetsunderhåll - Rör. Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att upphandlingen ska göras om.
  • Överprövningsärende mellan Baxter Medical AB och Region Halland. Avser upphandling av ramavtal avseende suturer och staples. Förvaltningsrätten i Göteborg avslår ansökan.
  • Överprövningsärende mellan OneMed Sverige AB och Region Halland. Avser upphandling av operations-, undersöknings- och skyddshandskar. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om syn. Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning.
 • Månadsrapport, för period t o m september månad år 2018, redovisas. Beslutad månadsrapport lämnas till Regionkontoret.

 • I Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontroll-arbetet.

  Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 kommer Driftnämnden att bereda ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar genomför SWOT-analyser som senare kommer att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys.

  Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet bereder ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid nämndens sammanträde den 12 december 2018.

  Vid sammanträdet diskuterar nämnden ett första förslag till kontrollpunkter.

 • Informeras om pågående miljöarbete inom Regionservice.

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  • Presentation av områdeschef för Teknisk service samt avdelningschef för Servicecentrum
  • Arbetsmiljöplan - Inför beslut i november
  • Uppföljning av "Fördelning av arbetsmiljöuppgifter"
  • Samlokalisering av telefoni- och servicecentrum
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.