Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Driftnämnden har att utse sekreterare för nämnden under mandatperioden. 

 • Driftnämnden har att utse ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Valet sker i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 20 juni 2018, § 45 om nämndens utskottsorganisation samt storlek på utskotten.

 • Driftnämndens reglemente medger nämnden att besluta om vilka som ska medges närvarorätt vid nämndens sammanträde. Driftnämnden har att utse vilka som ska ha generell och specifik närvarorätt vid nämndens sammanträde under mandatperioden. När det gäller personalföreträdares rätt att närvara vid nämndens sammanträde regleras detta i Kommunallagen 7 kap § 12-16. Regionfullmäktige har vidare reglerat denna närvarorätt i reglementet för nämnden. I reglementet regleras också i vilka ärenden personalföreträdare inte har närvarorätt.

 • Driftnämnden har att utse vilka företrädare som ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i nämndens namn. Uppdraget regleras i nämndens reglemente.

 • Driftnämnden har att utse personer som har rätt att i nämndens namn motta delgivning. Rätten regleras i nämndens reglemente.

 • Enligt attestordningen för Region Halland, beslutad av Regionstyrelsen 2015-02-11, ska Driftnämnden utse nämndsattestant för nämnden.

 • Driftnämnden Regionservice beslutade den 7 november 2018, § 84, om sammanträdestider för nämnden 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av nämnden

 • I Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

  Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 har Driftnämnden berett ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar har genomför SWOT-analyser som senare har kommit att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys. Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet har därefter berett ärendet i två steg.

  Vid Driftnämndens sammanträde den 12 december 2018 godkändes Internkontrollplan för 2019.

 • Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetet ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

  Driftnämnden har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningschefen ansvarar för genomförandet av arbetsmiljöarbetet. Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt särskild fastställd beslutsordning till chefer i hela organisationen. Som enskild medarbetare finns ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera in risker i sin arbetsmiljö.

  Arbetsmiljöplanen för 2019 är uppdelad i två områden. Ett område ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska utföras kontinuerligt varje år. Det andra området redovisar förvaltningens prioriterade områden 2019.

  Vid Driftnämndens sammanträde den 7 november 2018 beslutade nämnden att godkänna redovisad arbetsmiljöplan för systematiskt arbetsmiljöarbete samt att godkänna prioriterade arbetsmiljöområden för 2019.

 • I samband med ny mandatperiod behöver beslut om ställföreträdarskapet rörande Region Hallands arbetsmiljöansvar förnyas genom att nämnden beslutar om fördelning av arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljöansvaret regleras bland annat i AFS 2015:4 kring organisatorisk och social arbetsmiljö och som trädde i kraft 2016-03-31. För att säkerställa en likvärdig och kvalitativ hantering av fördelning av arbetsmiljöuppgifter, och att den är anpassad efter AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, har Region Halland tagit fram regiongemensamma blanketter för fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt för eventuell returnering av desamma. Beslutet innebär att ny fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschef och vidare i ledningsstrukturen ska göras

 • En ny elsäkerhetslag började gälla den 1 juli 2017. Den nya lagen innebär att ett tydligt ansvar för elinstallationsföretagen införs med krav som omfattar både hur elinstallationsarbete ska utföras och krav på att företagen ska utöva egenkontroll över arbetet. Detta ger Elsäkerhetsverket bland annat bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn.

 • Driftnämnden Regionservice ska besluta om delegationsordning för nämnden för mandatperioden 2019-2022. Enligt nämndens reglemente ska samtliga delegerade ärenden anmälas till nämnden.

 • Driftnämnden Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas således inget resurstillskott. I Region Hallands budgetförutsättningar för 2019 framgår att en detaljbudget ska upprättas per verksamhetsområde/uppdrag/organisatorisk enhet och kostnads-/intäktsslag på minst tre positioner. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan börja gälla från 2019-01-01.

  Driftnämnden beslutade vid sammanträde den 12 december 2018 att nämnden för sin del fastställer driftbudget 2019 för Regionservice i enlighet med redovisat preliminärt förslag. Slutlig driftbudget 2019 för Regionservice redovisas vid Driftnämndens sammanträde i januari 2019.

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden.

  Följande överprövningsärende anmäls:

  - Överprövningsärende mellan Clemondo AB, Helsingborg och Region Halland. Avser upphandling av kemikalier och städmaterial. Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att avslå ansökan om överprövning.

 • Presidiet informerar från

  - möte med Regionstyrelsen den 9 januari 2019 kring uppdraget "Standardiserade tjänsteleveranser".

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  - Förvaltningens olika verksamhetsområden

  - Regionservice målbild 2023

  - Standardiserade tjänster

  - Kostutredningen

  - IT-lagring

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.