Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har områdeschefen för Teknik och fastighet behörighet att fatta beslut om reinvestering, om- eller tillbyggnad av fastighet upp till 2 miljoner kronor inom tilldelad ram.

  Områdeschefen har beslutat att ge Regionfastigheter följande uppdrag:

  • att renovera ambulanslokal på Vårdcentralen i Hylte till en kostnad om 940 tkr under 2018.
  • att byta ventilationsaggregat i huvudbyggnaden, Munkagårdsgymnasiet, till en kostnad om 2 000 tkr under 2018.
  • att lägga om tak på A-huset, Löftadalens folkhögskola, till en kostnad om 600 tkr under 2018.
  • att utföra ett batteribyte för UPS:er i ställverk, Hallands Sjukhus Varberg, till en kostnad om 230 tkr.
  • att installera återströmningsskydd på Hallands Sjukhus Halmstad till en kostnad om 1 100 tkr.
  • att utföra ombyggnation av värmesystemet på Nyhems Vårdcentral till en kostnad om 1 700 tkr under 2018.
  • att anpassa lokaler för ny renvattenanläggning på sterilen, Hallands Sjukhus Varberg, till kostnad om 1 050 tkr under 2018.
  • att renovera tak och fasad på Hylte Vårdcentral till en kostnad om 800 tkr under 2018.
  • att renovera rehab.poolen inom Falkenbergs Vårdenhet till en kostnad om 2 000 tkr under 2018. 
    

    

 • I enlighet med nämndens delegationsordning har förvaltningschefen respektive upphandlingschefen rätt att teckna avtal efter upphandling. Beslut enligt förteckning anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen, med upphandlingsjuristen som ersättare, rätt att besluta i anledning av begäran om utlämnande av allmän handling i upphandlingsärenden. Följande beslut anmäls:

  • Beslut angående begäran om utlämnande av allmän handling i samband med upphandling av mejeriprodukter.
  • Beslut angående begäran om utlämnande av allmän handling i samband med upphandling av Pumpar och förbrukningsmaterial för undertrycksbehandling av sår.
 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden. Följande överprövningsärende anmäls:

  • Överprövningsärende mellan Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset, Göteborg och Region Halland. Avser upphandling av "Valfrihet allmänortopedi". Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att upphandlingen ska göras om.
  • Överprövningsärende mellan GHP Ortho Center Göteborg AB och Region Halland. Avser upphandling av "Valfrihet allmänortopedi". Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att upphandlingen ska göras om.
 • Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

 • Månadsrapport, för period t o m maj månad år 2018, redovisas. Beslutad månadsrapport lämnas till Regionkontoret.

 • Information lämnas kring Region Halland arbete med aktiviteter för likabehandling.

 • Information lämnas från pågående utredning kring alternativ till framtida kostförsörjning i Region Halland. I anslutning till ärendet besöker nämndens ledamöter köket på Hallands Sjukhus i Varberg.

 • Under hösten 2017 fick Driftnämnden Regionservice (RGS), genom resursfördelningsdokumentet beslutat av Regionstyrelsen, ett särskilt prioriterat uppdrag. Uppdraget innebar att RGS skulle standardisera sina tjänsteleveranser. Resurser för att finansiera uppdraget var inte identifierade.

   

  Uppdraget i fas 1, som omfattar tiden 2018 och 2019, beräknas kosta totalt 4,3 mnkr. Av den totala kostnaden för fas 1 belastar 3,1 mnkr verksamhetsåret 2018.

 • Erfarenheter och ekonomiska konsekvenser från samarbetet kring Vårdnära Service (VNS) redovisas.

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  • Förslag: Organisationsförändring - Regionfastigheter.
  • Region Hallands parkeringar.
  • Fastighetsfrågor - Svar på frågor från senaste mötet.
  • Fortsatt information kring arbetet med genomförande av standardiserat tjänsteutbud inom facility management.
  • Digitalt schemaläggningsverktyg.
  • Information om samlokalisering av telefoniverksamheten samt utveckling av servicecentra, bl.a. lokaler.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.