Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Driftnämndens arbetsordning beskriver nämndens och dess arbetsutskotts arbetsformer och ansvarsfördelning.

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • I enlighet med nämndens delegationsordning har förvaltningschefen respektive upphandlingschefen rätt att teckna avtal efter upphandling. Beslut enligt förteckning anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden.

  Följande överprövningsärende anmäls:

  Överprövningsärende mellan Personlig engagerad arbetsmiljöpartner i väst AB, Göteborg och Region Halland. Avser upphandling av företagshälsovård. Förvaltningsrätten i Göteborg bifaller ansökan och beslutar att Region Hallands upphandling av företagshälsovård ska göras om.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen, med upphandlingsjuristen som ersättare, rätt att besluta i anledning av begäran om utlämnande av allmän handling i upphandlingsärenden.

  Upphandlingsjuristen har beslutat att belägga allmän handling med sekretess. Aktuell handling/ rapport ingår i anbud lämnat till Region Halland med anledning av upphandling av "Hyra, tvätt samt distribution av tvättgods".

 • Driftnämnden Regionservice beslutade den 7 november 2018, § 84, om sammanträdestider för nämnden 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av nämnden. Driftnämnden beslutade vid sammanträde den 23 januari 2019 att godkänna tidigare beslutade sammanträdesdatum samt att vid kommande sammanträde besluta om eventuella justeringar i sammanträdesplaneringen.

 • Vid sammanträdet redovisas Driftnämndens årsrapport för 2018. Driftsnämnden ska för sin del godkänna upprättat förslag till årsrapport samt därefter överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

 • Enligt Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet. I december 2017 beslutade Driftnämnden Regionservice om Internkontrollplan för Regionservice för år 2018. Uppföljning av Internkontrollen ska göras i samband med UR1, UR2 samt i samband med årsrapporten. Uppföljning av internkontrollplan 3/2018 redovisas.

 • Regionkontoret har ett uppdrag att redovisa en rapport kring alternativ för framtida kostförsörjning i Region Halland. Regionservice har bidragit med verksamhetskompetens i arbetsgruppen. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 januari 2019 att lägga redovisad slutrapport till handlingarna samt att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att återkomma med en tidsplan snarast.

 • Enligt en fastställd plan kommer samtliga verksamhetsområden inom Regionservice att presenteras för nämnden. Vid dagens sammanträde presenterar området "Stab och ledning" sin verksamhet. 

 • Arbetsutskottet informerar om och önskar erfarenhetsutbyte kring utbildning för dig som är förtroendevald i Region Halland.

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  - Budgetunderlag för 2020

  - Månadsrapport, januari 2019

  - Standardiseringsarbetet - Bedömda effekter 2020

  - Förvaltningens certifierade ledningssystem

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.