Hoppa över navigering
 • § 25

  Justering

 • § 26

  Godkännande av föredragningslista

 • Lämnar information från samverkansgruppen på förvaltningsnivå. 

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

 • Vid sammanträdet redovisas månadsrapport t.o.m. februari 2023.

 • Information lämnas översiktligt kring det budgetunderlag som förvaltningen Regionservice lämnar till Regionkontoret inför 2024.

 • Information lämnas kring förvaltningens Planeringsanalys 2024.

 • Vid Driftnämndens sammanträde den 8 februari 2023 uppdrog nämnden åt förvaltningschefen att till arbetsutskottet redovisa nämndens specifika uppdrag mer utförligt. Arbetsutskottet beslutade vid beredningssammanträde den 8 mars att förvaltningens redovisning även lämnas till nämnden. 

 • Arbetsutskottet informerar om/redovisar:

  - Den nyvalda revisionsgruppen önskar träffa alla nyvalda nämnder och styrelser för att presentera sig, informera om revisionen och om nämndernas ansvar. Förslag: 230524

  - Middag – 25-årsjubilarer, pensionärer (åren 2020-2022)

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen redovisar/diskuterar: 

  - Reflektioner efter nämndens introduktionsdag den 2 mars

  - Besök i lokalerna för ”Gemensam administrativ service”                           

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.