Möte 2019-05-22

Driftnämnden Regionservice
09:00 - 12:15 Regionservice - Skånegatan 59, Halmstad
 •   1
 •   2
 •   3

  Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 •   4

  Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 •   5

  Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

 •   6

  I enlighet med nämndens delegationsordning har förvaltningschefen respektive upphandlingschefen rätt att teckna avtal efter upphandling. Beslut enligt förteckning anmäls.

 •   8

  Vi sammanträde i januari 2019 beslutade Driftnämnden Regionservice om delegationsordning för mandatperioden 2019-2022. Vid dagens sammanträde föreslås en ändring i enlighet med redovisat förslag.

 •   9

  Uppföljningsrapport 1/2019, för period t o m mars månad år 2019, redovisas. Beslutad uppföljningsrapport ska lämnas till Regionkontoret senast den 23 maj.

 •   10

  Kommunallagen reglerar nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet. I december 2018 godkände Driftnämnden Regionservice internkontrollplan för Regionservice för år 2019. Driftnämnden, ny mandatperiod, fastställde i januari 2019 tidigare beslutad plan. Uppföljning av internkontrollen ska göras i samband med UR1, UR2 samt i samband med årsrapporten. Uppföljning av internkontrollplan 1/2019 redovisas.

 •   11

  I samband med att Regionstyrelsen och Driftnämnderna inom Region Halland utsåg Dataskyddsombud fattades beslut om regelbunden rapportering till styrelsen/driftnämnderna i dess egenskap av personuppgiftsansvariga. En första rapport redovisas vid sammanträdet.

 •   12

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion angående önskemål om att "Visa telefonnummer vid uppringning från Region Hallands vårdverksamheter". Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutar att remittera motionen till Driftnämnden Regionservice för yttrande.

 •   13

  Enligt en fastställd plan kommer samtliga verksamhetsområden inom Regionservice att presenteras för nämnden. Vid dagens sammanträde presenterar området "Gemensam Administrativ Service" sin verksamhet. 

 •   14

  Information lämnas kring avsnittet: Arbetsgivarperspektivet inom Region Halland.

 •   15

  Lämnas information från pågående projekt "Standardiserade tjänsteleveranser". 

 •   16

  Arbetsutskottet informerar om:

  - Planerade sammanträdesdagar

  - Möte med Regionstyrelsens arbetsutskott 190625 - Presentation av åtgärdsplan för ekonomi i balans

  - Praktik i verksamheten

 •   17

  En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  - Månadsrapport t.o.m. april 2019 - Ekonomisk redovisning (ej beslut)

  - Repro-verksamheten

  - WiFi-utredning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.