Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Månadsrapport, för period t o m februari månad år 2019, redovisas. Beslutad månadsrapport lämnas till Regionkontoret.

 • Förvaltningschefen informerade vid Driftnämndens sammanträde den 20 februari översiktligt kring det budgetunderlag som förvaltningen Regionservice lämnar till Regionkontoret. Nämnden önskar en fördjupad information vid sammanträdet i mars.

 • Regionservice har uppdraget att ansvara för Region Hallands gemensamma fordonshantering. I uppdraget hanteras både verksamhetsbilar som poolbilar. I Driftnämndens åtagande för 2017 bekräftade nämnden att Regionservice ska utföra sina grunduppdrag som intern leverantör av kostnadseffektiv stöd- och serviceverksamhet. Regionservice ska också konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov uppstår eller när en kund initierar frågan. I samband med ekonomisk uppföljning av verksamhetsområdet poolbilar noterades att ett underskott redovisas under 2017. Förvaltningschefen initierade då en förstudie i syfte att ta fram fakta som analyserar det ekonomiska läget. I samband med kartläggningen blev det samtidigt tydligt att det finns potential och möjlighet att effektivisera hanteringen av poolbilarna. Förvaltningschefen föreslog därför en rad konkreta åtgärder inför 2017-2018. Driftnämnden beslutade i september 2017 bl.a. att nämnden önskar en förnyad redovisning efter verksamhetsåret 2018.

 • Enligt en fastställd plan kommer samtliga verksamhetsområden inom Regionservice att presenteras för nämnden. Vid dagens sammanträde presenterar området "IT- och teleservice" sin verksamhet. 

 • Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018 inom hela EU. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Inom Region Halland är Regionstyrelsen och Driftnämnderna personuppgiftsansvariga inom sina egna områden men kan också ha ett gemensamt ansvar. Personuppgiftsbiträden är leverantörer som exempelvis lagrar och säkerhetskopierar vår information enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner. Inom Region Halland pågår ett projekt som ska säkra att regionen uppfyller dataskyddsförordningens krav. Projektet leds från Regionkontoret och representanter från alla förvaltningar ingår. Information om pågående arbete ges vid sammanträdet.

 • En stående punkt på dagordningen till Driftnämndens sammanträden är att arbetsutskottet vid behov lämnar information till övriga nämndsledamöter och ersättare.

 • En stående punkt på dagordningen till Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  - Film - "Resan mot 2023"

  - Regelverk - Hyresjustering med anledning av investering i lokal

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.