Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Ekonomiskt resultat för period t o m oktober månad år 2018 redovisas. Beslutad månadsrapport ska lämnas till Regionkontoret senast den 23 november 2018.

 • Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetet ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

  Driftnämnden har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningschefen ansvarar för  genomförandet av arbetsmiljöarbetet. Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt särskild fastställd beslutsordning till chefer i hela organisationen. Som enskild medarbetare finns ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera in risker i sin arbetsmiljö.

  Arbetsmiljöplanen för 2019 är uppdelad i två områden. Ett område ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska utföras kontinuerligt varje år. Det andra området redovisar förvaltningens prioriterade områden 2019.

 • I Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontroll-arbetet.

  Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 kommer Driftnämnden att bereda ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar genomför SWOT-analyser som senare kommer att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys.

  Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet bereder ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid nämndens sammanträde den 12 december 2018.

  Vid sammanträdet diskuterar nämnden förslag till kontrollpunkter - steg två.

 • Förslag till Driftnämndens sammanträdesdagar för 2019 redovisas. Samtliga sammanträden planeras till onsdagar.

  23 januari

  20 februari

  20 mars

  17 april

  22 maj

  19 juni

  18 september

  23 oktober

  20 november

  18 december

 • Lämnas information från pågående projekt "Standardiserade tjänsteleveranser". 

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  • Ledningssystemet - extern revision
  • Förvaltningens interna lokalförsörjningsbehov
  • Pågående arbete med Verksamhetsplan 2019
 • § 77

  Justering

 • § 78

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Ekonomiskt resultat för period t o m oktober månad år 2018 redovisas. Beslutad månadsrapport ska lämnas till Regionkontoret senast den 23 november 2018.

 • Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetet ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

  Driftnämnden har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningschefen ansvarar för  genomförandet av arbetsmiljöarbetet. Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt särskild fastställd beslutsordning till chefer i hela organisationen. Som enskild medarbetare finns ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera in risker i sin arbetsmiljö.

  Arbetsmiljöplanen för 2019 är uppdelad i två områden. Ett område ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska utföras kontinuerligt varje år. Det andra området redovisar förvaltningens prioriterade områden 2019.

 • I Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontroll-arbetet.

  Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 kommer Driftnämnden att bereda ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar genomför SWOT-analyser som senare kommer att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys.

  Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet bereder ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid nämndens sammanträde den 12 december 2018.

  Vid sammanträdet diskuterar nämnden förslag till kontrollpunkter - steg två.

 • Förslag till Driftnämndens sammanträdesdagar för 2019 redovisas. Samtliga sammanträden planeras till onsdagar.

  23 januari

  20 februari

  20 mars

  17 april

  22 maj

  19 juni

  18 september

  23 oktober

  20 november

  18 december

 • Lämnas information från pågående projekt "Standardiserade tjänsteleveranser". 

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  • Ledningssystemet - extern revision
  • Förvaltningens interna lokalförsörjningsbehov
  • Pågående arbete med Verksamhetsplan 2019
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.