Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag

 • Enligt nämndens delegationsordning har områdeschefen för Teknik och fastighet behörighet att fatta beslut om reinvestering, om- eller tillbyggnad av fastighet upp till 2 miljoner kronor inom tilldelad ram.

  Områdeschefen har beslutat att ge Regionfastigheter uppdrag enligt bifogad förteckning.

 • I enlighet med nämndens delegationsordning har förvaltningschefen respektive upphandlingschefen rätt att teckna avtal efter upphandling. Beslut enligt förteckning anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden. Följande överprövningsärende anmäls:

  • Överprövningsärende mellan Almia AB, Stockholm och Region Halland. Avser upphandlingen "Avtal för avrop av bemanningsuppdrag allmänsjuksköterskor". Förvaltningsrätten i Göteborg bifaller ansökan och beslutar att upphandlingen ska rättas genom en ny anbudsutvärdering.
  • Överprövningsärende mellan Health Tech R&L AB, Jonsered och Region Halland. Avser upphandling av läkemedels- och datorvagnar. Förvaltningsrätten i Göteborg avslår ansökan om överprövning.
 • Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

 • Uppföljningsrapport 2/2018, för period t o m augusti månad år 2018, redovisas. Beslutad uppföljningsrapport ska lämnas till Regionkontoret senast den 28 september.

 • Enligt Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet. I december 2017 beslutade Driftnämnden Regionservice om Internkontrollplan för Regionservice för år 2018. Uppföljning av Internkontrollen ska göras i samband med UR1, UR2 samt i samband med årsbokslutet. Uppföljning av internkontrollplan 2/2018 redovisas.

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  • Projekt: "Standardiserat tjänsteutbud" (Ulla Sundberg)
  • Framtida kostförsörjning i Region Halland
  • Organisationsförändring Regionfastigheter - Arbetsläge (Kerstin Bengtsson)
  • Rekryteringar - Områdeschefer och avdelningschef inom staben
  • Samlokalisering av telefoni- och servicecentrum
  • Parkeringsfrågan
  • Regionservice-ärenden som diskuterats i media
  • Redovisning - Åtgärder för ekonomi i balans
  • Öppna avvikelser - jämförelse 2017 och 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.