Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden.

  Följande överprövningsärende anmäls:

  - Överprövningsärende mellan Solann AB, Järfälla och Region Halland. Avser upphandling av Instrument för öppen och laparoskopisk kirurgi. Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att avslå ansökan om överprövning.

  - Överprövningsärende mellan Bausch&Lomb Nordic AB, Stockholm och Region Halland. Avser upphandling av starroperationsutrustning. Förvaltningsrätten i Göteborg bifaller ansökan och beslutar att Region Halland inte får avsluta upphandlingen förrän rättelse har gjorts genom en ny prövning av anbuden.

 • Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

 • Vid sammanträde den 7 november redovisades ekonomiskt resultat för period t o m oktober månad år 2018. Beslutad månadsrapport ska lämnas till Regionstyrelsen senast den 23 november 2018. Driftnämnden beslutade att anteckna den lämnade informationen till protokollet, att uppdra åt ordföranden att fatta beslut i ärendet samt att därefter översända rapporten till Regionstyrelsen. Beslutad rapport anmäls vid dagens sammanträde.

 • Månadsrapport för period t.o.m. november månad år 2018 redovisas. Beslutad månadsrapport ska lämnas till Regionstyrelsen.

 • I Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

  Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 bereder Driftnämnden ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar genomför SWOT-analyser som senare kommer att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys. Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet bereder därefter ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid nämndens sammanträde i december 2018.

 • Driftnämnden Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas således inget resurstillskott. I Region Hallands budgetförutsättningar för 2019 framgår att en detaljbudget ska upprättas per verksamhetsområde/uppdrag/organisatorisk enhet och kostnads-/intäktsslag på minst tre positioner. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan börja gälla från 2019-01-01.

 • Lönestrategin anger löneinriktningen och lönebildningen för Regionservice och beslutas av Driftnämnden Regionservice. Lönestrategin är gemensam för samtliga förvaltningar inom Region Halland och följer det politiska inriktningsbeslutet kring löneöversynen. 

 • Resultat från medarbetarundersökning 2018 redovisas.

 • Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra verksamheten inom Regionservice utifrån styrande dokument, en nulägesanalys samt utifrån uppföljning av resultat. Regionservices ledning har aktivt deltagit i arbetet med verksamhetsplanen. Medarbetarna har avdelningsvis bidragit till planen genom SWOT-analyser som redovisats till respektive områdeschef. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna.

 • Arbetsutskottet informerar om

  - Träff med de förtroendevalda revisorerna 2018-12-05.

  - Inspirationsdag "Från Halländsk jord till offentligt bord" 2018-12-06.

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  - Viktiga händelser under mandatperioden.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.