Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att underteckna interna överenskommelser med regionens olika förvaltningar. Överenskommelserna reglerar leverans av försörjnings- och stödfunktioner. Förvaltningschefen har fattat beslut i enlighet med bifogad förteckning. 

  Bilagor

 • Månadsrapport 1/2024, för januari 2024, redovisas. 

  Bilagor

 • Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation). Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen. Detta kan exempelvis genomföras genom att kontroller eller informationsinsatser genomförs.

  Varje nämnd i Region Halland har att fatta beslut om att utse dataskyddsombud. Efter att nämnden utsett dataskyddsombud anmäls denna information till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 • Informationshanteringsplanen, tidigare benämnd dokumenthanteringsplan, innehåller hanteringsanvisningar när det gäller bevarande och gallring av allmänna handlingar. Allmänna handlingar får inte gallras utan ett gallringsbeslut. I samband med att en informationshanteringsplan antas fattas samtidigt ett gallringsbeslut för samtliga handlingar som är upptagna i planen.

  Nu gällande dokumenthanteringsplan för Regionservice behöver uppdateras. Detta bör ske på ett sätt som möjliggör en så likartad dokumenthantering inom regionen som möjligt. Regionstyrelsen beslutade 2022-02-09 om en informationshanteringsplan för styrelsens lednings- och stödprocesser.

  I ett första steg till uppdatering av informationshanteringsplan för Regionservice föreslås att Regionstyrelsens informationshanteringsplan även gäller för Regionservice i tillämpliga delar. Ett arbete påbörjas samtidigt med att senare komplettera planen till att omfatta även uppdatering av förvaltningsspecifika handlingar.  

  Bilagor

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att arbetsutskottet lämnar aktuell information.

  Arbetsutskottet informerar om:

  - Måltidsservice - Arbetsutskottet gör studiebesök på Sjukhuset i Eksjö (240423).

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  -       Externrevision - Ledningssystemet 

  -       Revisionsrapport 2023 (Information från intervju 240205)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.