Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

 • Månadsrapport 9/2022, för period t o m september 2022, redovisas. 

  Bilagor

 • I Kommunallagen regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

  Inför fastställande av Internkontrollplan för 2023 bereder Driftnämnden ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar har genomfört SWOT-analyser som är en del i nämndens beredningsunderlag. Vid sammanträdet går nämnden igenom samtliga SWOT-analyser.

 • Vid nämndens sammanträde lämnas information kring arbetet med verksamhetsplan för 2023. 

 • Våren 2016 fick Driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillsammans med Hallands Sjukhus utreda hur mathanteringen kan bedrivas på sjukhusen i Region Halland. Utredningen redovisas i rapport ”Region Halland Måltidsförsörjning” daterad oktober 2016. Januari 2018 tog regionstyrelsens ordförande beslut (RS160326-10), i enlighet med regionstyrelsens delegationsbeslut, om att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utreda olika kostförsörjningsalternativ med kostnadsberäkningar för alternativen. I maj togs uppdraget över av Regionstyrelsen. 

  Regionservice redovisade vid sammanträde i augusti en uppdatering av utredningen. Vid nämndens sammanträde i september redovisades en fördjupad omvärldsanalys samt beslutades att ärendet återkommer vid sammanträde i oktober för beslut.

   

  Bilagor

 • Arbetsutskottet informerar om/redovisar:

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  - RGS-organisation

  - HR-Statistik (Svetlana Kontic, HR-chef)

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.