Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

 • Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

 • Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden.

  Följande överprövningsärende anmäls:

  Överprövningsärende mellan Axelot AB och Region Halland. Avser upphandlingen "Psykoterapi för anställda". Axelot AB ansökte om överprövning av upphandlingen men har återkallat sin ansökan. Målet skrivs av från vidare handläggning. 

 • Region Halland, tillsammans med Region Skåne, outsourcade under 2011 sin fysiska förrådsverksamhet. Konceptet byggde på samarbete och samordning mellan regionerna när det gällde majoriteten av upphandlingar avseende förbrukningsartiklar till vården. Avtalet med extern leverantör av förrådsverksamhet löpte ut under 2017. En förlängning av avtalet var inte möjlig. Inför beslut om val av ny lösning fanns inte förutsättningar för ett fortsatt samarbete med Region Skåne. Region Halland valde då att från och med 2018 driva varuförsörjning/förrådsverksamhet i egen regim. Vid sammanträdet redovisas en uppföljning av verksamheten efter drygt ett år i drift.  

 • Information lämnas kring avsnittet: Kommunikation.

 • Enligt en fastställd plan kommer samtliga verksamhetsområden inom Regionservice att presenteras för nämnden. Vid dagens sammanträde presenterar området "Städ- och Vårdnära service" sin verksamhet. 

 • Arbetsutskottet informerar om:

  - Pågående diskussioner med Regionstyrelsen.

 • En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

  Förvaltningschefen informerar om:

  - Uppföljningsrapport 1 (UR1) - Beslut i maj

  - Repro-verksamheten

  - Eventuell Brexit och dess påverkan på leverans av produkter till Region Halland

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.