Hoppa över navigering
 • Protokoll justeras av ordförande och en ledamot.

  Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para-grafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.

 • Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten sett ur
  ett ”koncernperspektiv” och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna
  korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av
  grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i
  regionstyrelsens redovisning.

 • Driftnämnden kultur och skola beslutar som en del i antagningsprocessen till
  gymnasieskolan vilket programutbud som ska vara sökbart till nästkommande år.
  Följande utbildningar planerasför läsåret 2019/2020 på Munkagårdsgymnasiet:

  • Naturbruksprogrammet inriktning djur
  • Naturbruksprogrammet inriktning skog
  • Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk
  • Naturbruksprogrammet inriktning trädgård
  • Introduktionsprogrammet
  • Yrkesintroduktion
  • Programinriktat individuellt val
  • Naturbruksprogrammet Spår 1
  • Naturbruksprogrammet Spår 1 - Yrkesintroduktion

 • Vem är Czon ?
  I expressen kan man läsa denna fråga om en av Sveriges mest spektakulära konstnärer/artister från Halland/Falkenberg. Andra tidningar skriver att han är skräckromantiker (Jönköpingsposten), att han är en av de stora konstnärerna idag (Blekinge läns Tidningar/Sydöstran/Ttela). Lokala tidningarna i vårt län som Hallands Nyheter och Hallandsposten rapporterar ofta om olika konstkupper, händelser & utställningar runt om i världen. I DN/SVD kan man läsa om oknytt, häxor och demoner i samband med hans utställningar. Vad vi vet är att han har sitt ursprung någonstans längs kusten i Falkenberg.
  Han omger sig av ett entourage som kallar sig ”Underground will take over” bestående av ett konstkollektiv med enbart starka och anonyma kvinnor (enligt källor enbart feminister).

 • Region Halland ska enligt 12§ förordning 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet redovisa till Kulturrådet hur de statliga medlen använts och vilka effekter som uppnåtts. Uppföljningen består av insamling av kvantitativ och kvalitativ information. Insamling av kvalitativ information sker enligt en treårscykel där redovisningen för år 1 och 2 kan bestå av verksamhetsberättelser och årsredovisningar, år 3 i cykeln kommer att bestå av en mer djupgående redovisning.

 • Enligt Region Hallands arkivreglemente ska varje myndighet utse en eller flera
  arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare. Då funktionen ekonomichef inte länge finns inom förvaltningen föreslås istället att ansvaret flyttas över till stabschef.

 • Inkommen motion yrkar på:
  Hallands kulturplan antogs av regionfullmäktige under hösten 2016. Det är Sverigedemokraternas mening att detta dokument innehåller en rad olyckliga prioriteringar, ställningstagande och formuleringar, och därför behöver omformuleras.

 • Enligt Hallands Kulturplan 2017-2020 ska Region Halland och kommunerna i samverkan bland annat verka för att ta emot en fristadskonstnär.
  Ur kulturplanen:
  Yttrandefrihet ska stärkas och försvaras. Genom samarbete mellan Region Halland och intresserade kommuner ska Halland erbjuda en fristad där förföljda konstnärer kan utöva sitt konstnärskap. Som fristad förbinder man sig att ta emot en konstnär under minst en tvåårsperiod och stå för dennes bostad, uppehälle, försäkringar och sjukvård. Fristaden ska också svara för kontakten med myndigheter, hjälp med uppehållstillstånd samt för eventuell undervisning i svenska.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.