Hoppa över navigering
 • Protokoll justeras av ordförande och en ledamot. 

 • § 84

  Godkännande av föredragningslista

 • Vid dagens sammanträde lämnas information om följande:

  • presentation av Teckningsmuséets verksamhet
  • projektstöd kulturutveckling på delegation
  • medarbetarundersökning 2022
 • Förvaltningen Kultur och skola har tagit fram förslag på överenskommelser för verksamhetsstöd som föreslås fördelas till 14 verksamheter under perioden 2023-2025. Förslag på överenskommelser presenterades genom ett informationsärende på Driftnämndens möte den 24 november.

  Förvaltningen har i dialogform berett önskemålen och tagit fram förslag på överenskommelser med tillhörande generella villkor för de organisationer som räknas upp i avsnittet bakgrund.

  Överenskommelserna har tagits fram utifrån de regelverk Driftnämnden Kultur och skola fördelar verksamhetsstöd utifrån. Samtliga överenskommelser föreslås dock tecknas på tre år för att komma i fas med kommande kulturplaneperiod.

  Kulturakademin föreslås få verksamhetsstöd för första gången. Övriga verksamheter har verksamhetsstöd från Region Halland sedan tidigare.

 • Det övergripande målet för Region Hallands verksamhet är att utveckla Halland bästa livsplatsen för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas en tydlig linje mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamhetens syfte och aktiviteter och uppföljning. Regionfullmäktiges fokusområde i Mål och budget är styrande i planeringsprocessen.

  Kultur och skolas verksamhetsplan 2023 beskriver på vilket sätt nämnden kan bidra till de övergripande målen inom tilldelad ekonomisk ram. Utöver Mål och budget 2023 utgår nämndens styrning från reglemente och andra regionala styrdokument, skollagen, gymnasieförordningen, förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt den av Regionfullmäktige antagna Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 och därmed också nationella kulturpolitiska mål liksom förordningen om kultursamverkansmodellen samt biblioteks- och museilag.

  Driftnämnden identifierade vid sitt sammanträde i oktober riskområden som behöver följas upp 2023. En särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen utgör en del av verksamhetsplanen.

   

   

 • Motion har väckts om förstärkt naturbruksutbildning i Halland av Gustaf Kristensson (S), Elina Berg (S), Maud Lanne (S) och Therese Stoltz (S).  Motionen förslår att Munkagårdsgymnasiet ska förstärka inslagen av ekologisk och KRAV-certifierad produktion och därigenom också lägga större tyngdpunkt på dessa metoder i undervisningen gentemot eleverna.

  Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till driftnämnden Kultur och skola med begäran om yttrande.

  Driftnämnden för Kultur och skola föreslår i yttrandet att en utredning genomförs med fokus på vilka konsekvenser och förändringar motionens förslag medför på skolan. Den föreslagna utredningen ska utgöra ett mål i driftnämnden Kultur och skolas verksamhetsplan, vilket innebär den genomföras och redovisas under 2023.

   

   

 • Forest Tribe AB söker stöd för att arrangera fyra musikkvällar 2023 och 2024, på en naturskön plats mitt i naturen utanför Unnaryd, Hylte kommun.

   

 • Urbane Guerilla Kb genomför sommartid utställningar och aktiviteter genom ”Årstads mycket tillfälliga konsthall”. Planen för 2023 är att under temat hembygd genomföra konstnärliga processer i samarbete med väletablerade konstnärer, lokala föreningar, företag och enskilda. Det ska leda till platsbyggda utomhuskonstverk och en sommarutställning.

   

 • Creative Society Production har ansökt om stöd för produktionen av Trolltider som är SVT:s julkalender 2023. Målsättningen är att spela in julkalendern i Creative Societys studio i Varberg med omnejd.

 • Föreningen KKV Varberg är öppen för konstnärer i Halland att ansöka till oavsett tidigare erfarenhet och konstnärlig inriktning. I föreningen finns möjligheter att gå kurser, arbeta med olika grafiska tekniker, digital bearbetning av bilder, ljusbeständiga utskrifter och inramning mm. En viktig del är gemensamma frukostar varje torsdag för den som vill.

  Många konstnärer och konstnärligt intresserade behöver möjlighet att möta andra för att få inspiration och tillhöra en gemenskap kring sitt intresse. Föreningen arrangerar och deltar varje år i minst 3 utställningar och ibland andra arrangemang med aktörer.

  Genom bidraget ges möjlighet till en halvtidsanställd personal som ger stöd till medlemmar i deras konstnärliga arbete i föreningens lokaler, sköter föreningens lokaler och maskiner, hanterar olika administrativa arbetsuppgifter med mera. Huvudsakligen sker föreningens arbete ideellt.

  KKV Varberg har 2022 beviljats 105 000kr för samma syfte.

 • § 93

  Inkomna skrivelser

 • § 94

  Anmälningar för kännedom

 • § 95

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 96

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.