Hoppa över navigering
 • Protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
  Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.

 • Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska återföljas av en föredragningslista. Nämnden har att ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

 • Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast den 26 april 2018 §. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.

 •   4

  Anmälningar för kännedom

 •   5

  Inför Månadsrapport 2018 jan - nov 2018

 • Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21 att anta Mål och budget 2019, där budgetramar för nämnder och styrelser fastställs.
  Kultur och skola har tilldelats 136 868 tkr, varav 99 265 tkr avser kulturverksamhet och 37 603 tkr skolverksamhet.

  Kostnaderna för förvaltningsledning, stab och nämnd fördelas mellan kultur- och skolverksamhet.

  Investeringsbudget uppgår 2019 till 2,8 mnkr. Skolorna har 2,2 mnkr i investeringsbudget 2019 fördelat till Munkagårdsgymnasiet 1,0 mnkr, Katrinebergs folkhögskola 0,7 mnkr och Löftadalens folkhögskola 0,5 mnkr. Kulturverksamheten har 0,6 mnkr avsedda för konstinköp.

 • Nämnden ombeds arbeta med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde, som kommer hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan för 2019.

 • Vid sammanträdet lämnas information om projektansökningar 2018 omgång två. Andra ansökningsomgången har legat under perioden den 1 oktober

  med sista ansökningsdag den 1 november. Förvaltningschefen tar enligt nämndens delegationsordning beslut. Förvaltningschef mfl. redovisar vilka projekt som ansökt om stöd till kulturutveckling (projekt).

 • (X)sites sätter med platsspecifik temporär konst fokus på landskapen längs Kattegattleden. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen. (X)sites bygger på möten mellan konstnärer, undersökningar av platser och konstnärliga processer. Med en blandning av regionala och internationella konstnärer skapas konst utifrån flera olika utgångspunkter. Bakgrunden är (X)sites 2017 och 18 och de erfarenheter som skapats.

 • Föreningen Gamla Laholm har startat ett projekt för digitalisering av Laholms Tidning. Projektet har digitaliserat tidningar i Laholm mellan 1877-1945, 1979-2000. Källan har varit såväl fotografering av tidningslägg som mikrofilm. Det digitaliserade materialet finns sökbart på nätet. Perioden 1945-1978 saknas. För denna period finns ingen mikrofilm utan bara tidningslägg, vilka måste fotograferas för att kunna integreras i systemet. För perioden 2001-2012 finns mikrofilm. Projektet har till största delen finansierats av föreningen, men även vissa smärre externa bidrag har tillskjutits.

 • Doula & kulturtolk Halland har sedan januari 2017 rekryterat 24 utlandsfödda kvinnor och utbildat dem till doula & kulturtolk (i denna ansökan kallade kulturtolksdoulor). En kulturtolksdoula bistår kvinnor under graviditet, förlossning och den första tiden med spädbarn. Föreningen Aligi vill i samarbete med fotograf Elisabeth Ubbe gestalta kulturtolksdoulorna och deras arbete i en fotoutställning med texter till. Elisabeth Ubbe har en bakgrund som barnmorska och är författare till två böcker om olika kvinnofrågor.

  1. Regionsamverkan Sydsverige
  2. Folkhögskolekonferensen
  3. Medarbetarenkät 2018
  4. Verksamheten på Tjolöholm Slott

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.