Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast den 6 december 2016, § 90. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.

 • Det finns ingen betydande avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan inom kulturverksamheten. Det finns ett bristande söktryck och låg beläggning på internatet på Katrineberg. Elevunderlaget på Munkagårdsgymnasiet är bättre än budget och antagningen till hösten 2017 är i nuläget också bättre än budget. Den elev- och föräldraenkät som genomförts på Munkagårdsgymnasiet gav ett mycket positivt resultat, bland annat upplevs både skolan och internatet tryggt av såväl elever som föräldrar.

  Extern revision av arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt arbetsmiljö på arbetsplatsförlagda praktikplatser (APL) har genomförts med godkänt resultat. 

  Driftverksamheternas produktion vid Munkagårdsgymnasiet är hittills bättre än budget. 

 • Regionfullmäktige fastställde 2016 en ny kulturplan för 2017-2020. Genomförandet av planen kan kvalitetssäkras genom nya överenskommelser, genom översyn av bidragsregler, samt genom granskningar av ansökningar om stöd till kulturutveckling. Dessutom utser Region Halland ledamöter i styrelser för kulturinstitutioner och vissa organisationer.

  Översynen genomförs av Kultur i Halland i samverkan med berörda kommuner, organisationer och kulturskapare. Driftnämnden Kultur och skola deltar i respektive följer processen före beslut.

  Processen genomförs så att beslut om överenskommelserna kan tecknas under senare delen av hösten 2017 och med giltighetstid från 1 januari 2018.
  Samtliga gällande överenskommelser löper ut den 31 december 2017.

 • Reglerna om förutsättningar för och fördelning av stöden behöver uppdateras och kopplas till styrdokumenten Tillväxtstrategi för Halland 2014 – 2020 och Hallands kulturplan 2017 – 2020. De behöver också ses över i ljuset av utredningen Bästa samverkansplatsen.

 • Region Halland har fått chansen att yttra sig gällande remissen "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen" (Ds 2017:8). Svaret ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 14 juni 2017. Regionstyrelsen har fördelat ärendet till tillväxtutskottet som kommer skicka Region Hallands yttrande till regeringskansliet. Driftnämnden kultur och skola som ansvarar för området kultur inom Region Halland kommer överlämna sina synpunkter på remissen till tillväxtutskottet .

 • Martin är regional utvecklare inom Kultur och Hälsa, samt Hallands representant i Nationella kultur i vården-nätverket.

  Med stöd av Kulturrådet har Halland kunnat utveckla en långsiktig och tydlig samverkan mellan Region Halland, folkbildningen (Hallands bildningsförbund) och samtliga kommuner - gällande kultur och hälsa för äldre, särskilt inom äldreomsorgen.

  Detta var prioriterat i Hallands kulturplan 2014-2016. Hallands bildningsförbund utförde utvecklingsinsatserna 2012-2015 i form av ett uppdrag från regionen och med stöd av Kulturrådet. Resultat:

  - Varje kommun har i samverkan mellan sin kulturförvaltning och äldreomsorg tagit fram riktlinjer där man beskriver hur man ser på kultur som resurs för hälsa för äldre och hur man ska samverka i kommunen och med regionen. Särskilda ansvarspersoner är tillsatta för detta arbete.

  - Frågan finns därmed som ett beskrivet politikområde och följs på ledningsnivåer och utvärderas löpande i samverkan med regionen.

  - Inget av detta fanns före vårt regionala utvecklingsarbete.

  - Kulturprogram av hög kvalitet tas nu fram i en direkt samverkan mellan regionen och representanter från kommunernas kultur och äldreomsorg och utifrån seniorernas behov och önskningar.

  - Programmen subventioneras av regionen med 50 % av kostnaden, vilket lett till att antalet sådana program som bokas fördubblats, jämfört med innan utvecklingsarbetet.

  - I samverkan med regionens kulturförvaltning har vi genomfört pilotprojekt där konsthantverk och skapande dans, kunnat tillförs utbudet.

  - I samverkan med kommunerna har kulturutbildning för blivande omsorgspersonal införts i två kommuner och på Högskolan i Halmstad.

  -  Kulturutbildning för befintliga enhetschefer och baspersonal har införts i tre kommuner och planeras långsiktigt.

  -  Utbildning i kultur och hälsa planeras nu för politiska nämnder.

  Allt detta innebär att kultur och hälsa med målgrupp seniorer i dag är ett tydligt beskrivet arbetsområde i Halland, både kommunalt och regionalt.

 • Kultur och skola har anlitat ett konslutföretag för att kartlägga arbetsmiljön på Munkagårdsgymnasiets naturbruksprograms arbetsplatsförlagda utbildningsplatser. Kartläggningen som konslutföretagen genomför resulterar i en rapport som presenteras för driftnämnden kultur och skola.

 • Regionstyrelsen beslutade den 25 juni 2014, § 153 att avdela utvecklingsresurser till stöd för vuxenutbildning inom den gröna näringen omfattande preliminärt 2,6 mnkr under 24 månader med start hösten 2014. Arbetsförmedlingen gick på riksnivå ut med en upphandling inom området ”Gröna näringar”. Upphandlingen omfattade en verksamhet över två år med möjlighet till förlängning över ett plus ett år, sammantaget fyra år. Dåvarande skolförvaltningen, inom Region Halland, svarade på upphandlingen tillsammans med utbildnings-företaget Eductus. Utbildningen omfattar vuxenutbildning inom lantbruk, skog, djur och trädgård. Region Halland tilldelades att vara utförare av uppdraget och planeringen av utbildningen startade i september 2014 på Munkagårdsgymnasiet.

  • Kulturrådet samverkanskonferensen
  • Grön Collage - Mia Norshammar
  • Folkhögskoleföreningen
  • Idrottsforum
  • Kulturdialoger
  • kultur för social hållbarhet
  • Naturbrukskonferensen
  • Information från Löftadalen
 • § 30

  Godkännande av föredragningslistan

 • Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast den 6 december 2016, § 90. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.