Hoppa över navigering
 • § 65

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • § 66

  Anmälningar för kännedom

 • Månadsrapporten kompletteras efter åtta månader av uppföljningsrapport 2. Innehållet i denna rapport motsvarar innehållet i månadsrapporten och innehåller även en fördjupad analysdel av mål och verksamheter. Redovisning av målen ska grunda sig på en samlad analys utifrån perspektiven ekonomi – personal – verksamhet. Styrkor och svagheter i den egna verksamheten ska belysas liksom områden med störst potential till förbättring. Uppföljningen ska spegla samtliga mål och samtliga verksamheter. Redovisningen ska redogöra för resultatet av aktiviteterna så att målstyrningskedjan och måluppfyllelsen tydligt framgår. Rapporten ska också innehålla en analys av eventuella avvikelser och även fakta om verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi utifrån verksamhetens karaktär samt uppföljning av eventuella beslutade åtgärdsplaner.

 • På driftnämnden informeras om arbetet med att ta fram ett positionspapper för kultur inom regionsamverkan sydsveriges ansvarsområde. Ärendet redovisar även övrig information från regionsamverkan sydsverige.

 • På nämnden informeras om:

  • Dialog med professionella kulturlivet
  • SKL kulturchefsmöte
 • Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft. Priset delas ut till personer med anknytning till Hallands län.

  I enlighet med driftnämnder i Region Hallands reglemente § 7 ska driftnämnden kultur och skola förbereda förslag till kulturpristagare. Nomineringar till kulturpristagare för 2017 kunde lämnas fram till den 1 augusti. Pristagare offentliggörs den 29 november på Regionfullmäktiges sammanträde, där pris även delas ut till pristagaren med en vinstsumma på 75 000 kronor.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.