Hoppa över navigering
 • Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast den 6 december 2016, § 90. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.

 • Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten sett ur ett ”koncernperspektiv” och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i regionstyrelsens redovisning.

 • Översynen av överenskommelserna genomförs av Kultur i Halland i samverkan med berörda kommuner, organisationer och kulturskapare. Driftnämnden Kultur och skola deltar i respektive följer processen före beslut. Processen genomförs så att beslut om överenskommelserna kan tecknas under senare delen av hösten 2017 och med giltighetstid från 1 januari 2018. Samtliga gällande överenskommelser löper ut den 31 december 2017.

 • Driftnämnden kultur och skola arbetar med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde, som kommer hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan för 2018.

 • På nämnden informeras om:

  • SKL kulturkonferens
  • Bästa samverkansplatsen, dialoger
  • Stiftelsen Hallands Länsmuseum
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.