Hoppa över navigering
 • Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden Kultur och skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast den 6 december 2016, § 90. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.

 • § 19

  Anmälningar för kännedom

 • Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten sett ur
  ett ”koncernperspektiv” och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna
  korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av
  grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i
  regionstyrelsens redovisning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.