• Protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
  Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
  Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.

 • Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska återföljas av en föredragningslista. Nämnden har att ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

 • Under 2018 initierade Skåne, Västra Götaland och Stockholm en utredning gällande den så kallade mobilitetsersättningen inom folkhögskolorna i Sverige. Utredningen initierades av ekonomiska orsaker då dessa tre regioner inte fick de ekonomiska förutsättningarna i balans. Under 2019 redovisades utredningen för övriga regioner samt SKR och dialog fördes i olika forum.

  I början på 2020 fattade region Skåne och region Västra Götaland beslut om att slopa mobilitetsersättningen. Beslutet var dock villkorat till att det skulle genomföras under förutsättning att även region Stockholm fattade samma beslut.

 • Löftadalens folkhögskola har tagit fram ett förslag till årsredovisning 2019. Varje år tilldelas landets folkhögskolor statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för statsbidraget.

 • Socialstyrelsen ställer krav på att alla verksamheter inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, ska upprätta och tillämpa ett ledningssystem. Enligt IVO:s bedömning motsvarar den aktuella verksamheten stödboende för barn och unga (6 kap. 1 § SoL).

  Syftet med ett ledningssystem handlar om att

  • säkerställa kvalitén i verksamheten genom kartlagda processer och rutiner
  • kvalitetssäkra verksamheten med hjälp av ändamålsenlig riskanalys och egenkontroll
  • upprätta en systematik för klagomål och rapportering om missförhållanden
  • underlätta för berörda chefer och medarbetare att kunna följa regelverket (både nationellt och lokalt)
  • främja en arbete med ständiga förbättringar

  Huvudmannen är ansvarig för att ett ändamålsenligt ledningssystem finns och efterlevs samt revideras regelbundet. Löftadalen är i detta sammanhang utförare av de tjänster och insatser som berörd socialnämnd beslutar om gentemot den enskilde. Berörd socialnämnd är huvudman på individnivå och driftnämnden för Kultur och skola ansvarar på verksamhetsnivå för att beslutade insatser verkställs.

 • Vid en utredning gällande eventuell installation av solceller på idrottshallen på Katrinebergs folkhögskola upptäcktes rötskador på bärande pelare samt tydliga indikationer på att takkonstruktionen har brister i hållfastheten. Regionfastigheter tog då omedelbart beslut om att stänga idrottshallen i väntan på ytterligare utredningar då personsäkerheten inte kunde garanteras. Ytterligare utredningar bekräftar detta och beslut togs därför i samråd med representanter för förvaltningen Kultur och skola om att påbörja en förstudie gällande nybyggnation av en idrottshall.

  Idrottshallen är väldigt viktig för skolan då den krävs för att kunna bedriva utbildning. Hallen fyller också en viktig samhällsfunktion då den också hyrs av lokala idrottsföreningar.

  Förstudien visar på en möjlighet att bygga en ny hall som också kan tillgodose verksamhetens ytterligare behov av exempelvis rum för yoga samt möjlighet till att sätta solceller på taket. Verksamheten ska enligt upprättad tidplan kunna börja använda den nya idrottshallen f o m höstterminen 2021.

 • Driftnämnden beslutade 2019-11-14 att fastställa inriktningspriser för gymnasieutbildningen 2020. Beslutet innefattar även priset för LSS-boendet för Spår 1 & 2, 224 220 kr för hela året eller 112 100 kr per termin.
  2020-03-17 rekommenderade Folkhälsomyndigheten landets gymnasieskolor att inte bedriva undervisningen i skolans lokaler utan genom distansundervisning. Rekommendationen syftade till att bromsa takten på spridningen av covid-19 i samhället. Munkagårdsgymnasiet övergick till distansundervisning from 2020-03-18.
  Som en konsekvens av det stängdes våra elevinternat men även LSS-boendet. Kommunerna har kompenserats för detta genom återbetalning motsvarande halva terminspriset för LSS-boendet, 56 056 kr/elev.
  Munkagårdsgymnasiet har också tagit beslut om att ändra läsårstiderna och höstterminen 2020 kommer därför att starta 2 veckor tidigare än normalt för åk 2 och 3.
  Beslutet innebär även att eleverna kommer att kunna flytta in på LSS-boendet 2 veckor tidigare än normalt vilket betyder att skolan kommer att få högre kostnader. För att täcka merkostnaderna behöver vi göra ett pristillägg med 12 452 kr, nytt pris blir då 124 562 kr för höstterminen. Beslutet avser enbart elever som börjar åk 2 och 3.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte 2020-04-08 om resultathantering 2019. Driftnämnden Kultur och skola har enligt beslutet erhållit en justering av budgetanslaget 2020 med + 1 300 tkr.

  Förslag till fördelning:

  Munkagårdsgymnasiet 430 tkr

  Katrinebergs folkhögskola 750 tkr

  Löftadalens folkhögskola 120 tkr

 • Regionstyrelsen beslutade 2020-04-08 § 47 (RS180615) att anta Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer – övergripande och att ge Driftnämnden Kultur och skola samt Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa i uppdrag att besluta om för respektive verksamhet anpassat regelverk för:

  • Barn- och ungdomsverksamhet
  • Folkbildningsverksamhet
  • Funktionshindersverksamhet
  • Idrottsverksamhet
  • Nykterhetsverksamhet
  • Pensionärsverksamhet

  Regelverket ska gälla från och med bidragsåret 2021.

  Förvaltningen Kultur och skola har i samråd med Regionkontoret tagit fram förslag till gemensamma riktlinjer för anslag till följande distriktsorganisationer:

  • Barn- och ungdomsverksamhet
  • Folkbildningsverksamhet
  • Idrottsverksamhet
  • Nykterhetsverksamhet
  • Pensionärsverksamhet
 • Uppföljningsrapport 1 visar hur covid-19-pandemin på ett avgörande vis påverkat - och kommer att påverka - skol- och kulturverksamheten. Skolorna har sedan mitten av mars bedrivit distansundervisning. I stort sett all publik kulturverksamhet har ställts in eller skjutits fram. Rapporten visar hur såväl skolorna som Kultur i Halland arbetat med att ställa om.
  Flera av de mål som satts upp för verksamheten blir svåra att nå enligt plan. Verksamheten prognosticerar ett underskott på skolverksamheten, som huvudsakligen beror på uteblivna intäkter från internat och kursverksamhet.

  • Rekrytering av rektor till Löftadalens folkhögskola
 •   12

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   13

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.