Hoppa över navigering
 • Protokoll justeras digitalt av ordförande och en ledamot. 

 • § 57

  Godkännande av föredragningslista

 • § 58

  Kulturpris Halland 2022

 • Nämnden ombeds arbeta med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde. Riskerna kommer att hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan 2023.

  Under dagens sammanträde hålls en workshop med nämnden för att arbeta med riskanalysen för 2023. 

 • Region Halland ansöker om statlig medfinansiering inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024, som antogs av Regionfullmäktige den 9 december 2020, är underlag för ansökan om statlig medfinansiering.

 • Visionen om Halland som den bästa livsplatsen vägleder Region Hallands arbete med att utveckla Halland. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ger övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. Tre centrala strategier tydliggör vad som ska prioriteras, Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälso- och sjukvårdsstrategin och Hallands kulturstrategi och kulturplan, och de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier för Hallands utveckling.

  Region Halland följer årligen upp sina tre centrala strategier. För kulturstrategin görs det för första gången från och med verksamhetsåret 2021.
  Från och med 2021 ska uppföljning av arbetet med Hallands kulturstrategi och kulturplan genomföras årligen. Uppföljningen genomförs av Kultur i Halland och omfattar Region Hallands egen kulturverksamhet, verksamheter vi samarbetar med och organisationer som har regional medfinansiering. I uppföljningen av 2021 har den verksamhet Kultur i Halland bedriver själva eller i samverkan med andra fokuserats.

  Målsättningen är att genom dialoger, uppföljning, utvärdering och analys skapa lärande och dela kunskaper som lägger god grund för regionalt utvecklingsarbete, både internt och hos våra samarbetspartners.

 • Visionen om Halland som den bästa livsplatsen vägleder Region Hallands arbete med att utveckla Halland. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ger övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. Tre centrala strategier tydliggör vad som ska prioriteras, Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälso- och sjukvårdsstrategin och Hallands kulturstrategi och kulturplan, och de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier för Hallands utveckling.

  Region Halland följer årligen upp sina tre centrala strategier. För kulturstrategin görs det för första gången från och med verksamhetsåret 2021.
  Från och med 2021 ska uppföljning av arbetet med Hallands kulturstrategi och kulturplan genomföras årligen. Uppföljningen genomförs av Kultur i Halland och omfattar Region Hallands egen kulturverksamhet, verksamheter vi samarbetar med och organisationer som har regional medfinansiering. I uppföljningen av 2021 har den verksamhet Kultur i Halland bedriver själva eller i samverkan med andra fokuserats.

  Målsättningen är att genom dialoger, uppföljning, utvärdering och analys skapa lärande och dela kunskaper som lägger god grund för regionalt utvecklingsarbete, både internt och hos våra samarbetspartners.

   

   

 • I enlighet med beslutat reglemente för driftnämnder i Region Halland § 18 (samt 6 kap. 18 § KL) ska nämnden besluta om sammanträdestider för kommande år. Förslag på 9 sammanträden för år 2023 har tagits fram. Enligt sedvana ligger nämndens sammanträdesdagar på en torsdag, och sammanträdestiderna är klockan 09:00-16:00. Förslag på sammanträdesdagar 2023 är 12 januari
  23 februari, 30 mars, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 5 oktober, 16 november, 14 december

 • Vid dagens sammanträde lämnas information om följande:

  • Presentation av verksamheten Kulturhistoriska muséet inklusive kulturmiljö. Nämnden får en kortare presentation av muséet, aktuella och kommande utställningar samt en presentation om kulturmiljön. 
 • § 65

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 66

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.