Hoppa över navigering
 • Protokoll justeras av ordförande och en ledamot. 

 • § 68

  Godkännande av föredragningslista

 • Flera av det civila samhällets distriktsorganisationer har minskat i medlemsantal eller deltagare i beräkningsgrundande aktiviteter under covidpandemin. Syftet med beslutet är att skapa ekonomisk stabilitet för återstartsarbetet i de organisationer som förlorat beräkningsgrundande volym under pandemin och därigenom bidra till att motverka covidpandemins negativa konsekvenser för det civila samhällets organisationer. De organisationer som ökat sitt medlemsantal eller sin beräkningsgrundande aktivitetsnivå får ett ökat stöd.

   

   

 • Förvaltningen Kultur och skola har genomfört dialoger med organisationer som omfattas av de regelverk Driftnämnden Kultur och skola fördelar verksamhetsstöd utifrån. I dialogerna har samtal förts om nuvarande överenskommelser och eventuella önskemål om förändringar eller tillägg som parterna haft.


  Förvaltningen har berett önskemålen och tagit fram förslag på treåriga överenskommelser med tillhörande generella villkor för de organisationer som räknas upp i avsnittet bakgrund.
   

   


  Förvaltningen Kultur och skola ställer frågor om:

  • överenskommelser kan tecknas av förvaltningen utifrån nämndens beslut i december
  • överenskommelser om verksamhetsstöd kan tecknas på tre år för samtliga organisationer för att komma i fas med införande av kommande kulturplan och kulturstrategi
  • Driftnämnden Kultur och skola vill tillföra eller ta bort någon organisation från processen med att arbeta fram och presentera beslutsunderlag inför nämndens möte i december.

   

 • Månadsrapport som avser perioden januari till oktober 2022 för Kultur och skola, för nämndens godkännande.

 • Kulturrådet fattar årligen beslut om statsbidrag till respektive region i månadsskiftet januari/februari. Efter detta beslutar regionerna om fördelningen till respektive verksamhet. Regionsamverkan Sydsveriges framställan om statsbidrag innebär en utveckling av kultursamverkansmodellen. Detta, och det faktum att Kulturrådets besked kommer sent, innebär att det behövs en gemensam rutin för att säkerställa likartad hantering i alla sex regioner. Ett förslag till gemensam hantering har beretts av arbetsgruppen för kultur.

  Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskottet beslöt 2022-09-30 att godta förslag på hantering av utökade statsbidrag för interregional samverkan och att skicka förslaget vidare för beslut i respektive nämnd. Se bilaga för förslaget i sin helhet.

 • Mot bakgrund av invasionen av Ukraina stärker Region Halland sitt stöd för det fria konstnärliga skapandet genom ett stöd för konstnärliga residens för ukrainska konstnärer. Det ska bidra till att göra ukrainska röster hörda och möjliggöra deras viktiga arbete från en tryggare plats.


  Under första halvåret 2023 finns beredskap att ta emot två ukrainska konstnärer på residens om 6 månader. Under residensperioden utgår stipendium till konstnären samt arvode till residensvärd och koordinator. Totalt beräknas kostnaderna till 320 tkr.

  Region Halland deltar i nätverket SWANs arbete med Emergency Residencies (se nedan)

 • Helen Ung Le (S) och Therese Stoltz (S) har väckt en motion om att införa mensskydd på Region Hallands toaletter. Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till samtliga driftnämnder samt Hallandstrafiken AB med begäran om yttrande.

 • Regeringen gav 2021 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi med syfte att under den kommande tioårsperioden främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa branscherna i hela landet. Utredningen la fram sitt betänkande i augusti 2022. Regeringen har i ett remissförfarande bjudit in Region Halland att lämna synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet.

  Svaret har beretts av Regionkontoret, näringslivsavdelningen samt förvaltningen Kultur och Skola. Det har också samordnats inom Regionsamverkan Sydsveriges beredningsgrupp för kulturella och kreativa branscher.

  Under utredningen har Region Halland bidragit med svar i enkäter. Dessutom medverkade utredningen i den workshop med företag i kulturella och kreativa branscher som Regionsamverkan Sydsverige arrangerade i Alvesta 17 mars 2022.

  Region Halland ser i huvudsak positivt på betänkandet och de valda strategiska prioriteringarna och målen. Analysen är bred i sin ansats och belyser vikten av ett utökat samarbete mellan flera politikområden. Flera av de idéer som förs fram i betänkandet ser Region Halland som både möjliga och lämpliga att tillämpa regionalt. Det är också mycket värdefullt att betänkandet ger en gemensam nationell bild av förutsättningarna i kulturella och kreativa branscher.

   

   

 • Vid sammanträdes lämnas information om följande:

  • presentation av film-verksamheten
  • presentation av Katrinebergs folkhögskola.

    

 • Regioner som tagit emot och antagit elever får utbildningskostnaderna betalda av elevernas hemkommuner, så kallad interkommunal ersättning. Denna ersättning regleras i skollagen och gäller både i offentlig som privat verksamhet.

  Ersättningen baseras på regionens självkostnad och omfattar kostnader för undervisning, läromedel, skolmåltider, elevvård, lokaler och administration.

 • Den operativa gruppen Bibliotekschefer i Halland har fått ett uppdrag av den strategiska gruppen Förvaltningschefer kultur Halland att genomlysa biblioteksverksamheten i Halland för ”att effektivisera genom att samordna system, resurser och programverksamheter och undersöka olika former av samverkan”.

  Regionbiblioteket har förhandlat med Bibblix och Sambruk och har ett provårserbjudande som kostar totalt 886 000 kronor. Region Halland står för 842 000 kr i form av bidrag till kommunerna, resterande summa finansieras av kommunerna.

  Bidraget till respektive kommunerna grundas på invånarantal.

  Förslag till fördelning:
  Kungsbacka, med 84 909 invånare, får 200 000 kronor i bidrag
  Varberg, med 65 656 invånare, får 164 000 kr i bidrag
  Falkenberg med 46 177 invånare, får 108 000 kronor i bidrag
  Hylte, med 10 617 invånare, får 30 000 kronor i bidrag
  Halmstad, med 103 988 invånare, får 260 000 kronor i bidrag
  Laholm, med 26 014 invånare, får 80 000 kronor i bidrag

   

   

 • § 79

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 80

  Anmälningar för kännedom

 • § 81

  Inkomna skrivelser

 • § 82

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.