Hoppa över navigering
 • Protokoll justeras av ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.

 • Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska återföljas av en föredragningslista. Nämnden har att ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

 •  

  Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast den 26 april 2018 §. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.

 •   4

  Anmälningar för kännedom

 • Rapporten presenteras på sammanträdet.

  Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten sett ur
  ett ”koncernperspektiv” och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna
  korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av
  grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i
  regionstyrelsens redovisning.

  Bilagor

 • Skolinspektionen har i sin tillsyn av Munkagårdsgymnasiet gjort iakttagelsen att det saknas en plan för introduktionsprogrammen Programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion. Planen ska vara beslutad av huvudmannen.

  Planen innehåller information till introduktionsprogrammens intressenter angående behörighet, syfte, längd, innehåll, struktur, upplägg, antagning/ansökan och dokumentation.

  Planen ska efter beslut distribueras till Skolinspektionen som en del av den totala information som myndigheten efterfrågat.

  Bilagor

 • Munkagårdsgymnasiet har sammanställt resultat avseende nuvarande elever på IMPRO och IMYRK.
  För IMPRO har skolan sammanställt och rapporterat hur många elever som
  - uppnått behörighet och därmed antagits på nationellt program,
  - hur många som går kvar på IMPRO
  - hur många som övergått till IMYRK
  Av de 5 elever som antogs 2016 och som nu går i årskurs 3 går 1 elev kvar på PRO, 1 har blivit behörig till nationellt program och 3 har övergått till yrkesintroduktion.
  Av de 14 elever som antogs 2017 och som nu går i årskurs 2 går 5 elever kvar på PRO, 6 har blivit behöriga till nationellt program och 4 har övergått till yrkesintroduktion.
  Av de 12 elever som antogs 2018 och som nu går i årskurs 1 har 1 elev övergått till yrkesintroduktion medan övriga går kvar på PRO.
  Skolan har också redovisat antagningspoäng på utbildningen och kommer vid läsårets slut att komplettera sammanställningen med uppgift om hur många som erhållit slutbetyg.

 • I slutet av augusti i år inkom handlingar från Skolinspektionen som bedömer att det finns områden där huvudmannen och skolenheten inte lever upp till skollagens krav. Områdena utgörs av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, skolenhetens systematiska kvalitetsarbete, anpassningar/stöd, introduktionsprogram och förebyggande arbete mot kränkande behandling. Redan avhjälpta brister i ärendet är undervisning och lärande, arbetsförlagt lärande, förutsättningar för lärande och trygghet.

  Under hösten har således huvudmannen och skolenheten genomfört ett förändringsarbete som tar sikte på de utvecklingsområden som pekas ut. Vidtagna åtgärder handlar i koncentrat om att:

  - Mer fokus ligger på studieresultat i form av betyg och nationella prov inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
  - Introduktionsprogrammen får mer uppmärksamhet i det systematiska kvalitetsarbetet
  - Huvudmannen ska löpande erhålla information om skolenhetens systematiska kvalitetsarbete för att vid behov kunna besluta om förändringar.
  - Munkagårdsgymnasiet har upprättat ett nytt flödesschema (rutin) på hur hanteringar ska gå till avseende extra anpassningar och särskilt stöd. Rutinen är förankrad hos lärarna samt berörd personal. Hanteringen är nu i drift och fungerar väl. Alla elever som är i behov av anpassningar och stöd hanteras utifrån rutinen.
  - Alla elever som är inskrivna på programinriktat individuellt val läser det grundskoleämne som krävs för behörighet till naturbruksprogrammet. De elever som valt bort grundskoleämnet skrivs över på yrkesintroduktion.
  - Skolans likabehandlingsplan har uppdaterats och understryker vikten av delaktighet, ansvarsfördelning och arbetsgrupper, mätningar/uppföljningar, informationsinsatser, riskbedömningar och rutiner för anmälningar. Ett Likabehandlingshjul som århjul har upprättats för ökad systematik i det förebyggande arbetet.

  • Rapport från möte med Hallands länsmuseer
  • Aktuellt från folkhögskolan
  • Handlingsplan RSS, se bilaga (Arbetsmaterial)
  • Bästa samverkanskonferensen
  • Mjellby konstmuseum - Guerrilla Girls

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.