Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Föreligger ett förslag till nyttjanderättsavtal mellan Region Halland/skogsegendomsdelegation och Daniel Gillén, Lia 104, Ullared på ett markområde på cirka 921 kvadratmeter på fastigheten Lia 1:4 i anslutning till Daniel Gilléns fastighet Lia 1:16. Markområdet omfattar den gamla bangården till Lia station men ej den genomgående före detta banvallen som idag används som vandrings- och cykelled. Nyttjanderättsavtal följer tidigare godtagna principer vad gäller nyttjanderätter.

  Bilagor

 • Regionkontoret föreslår att tre vägar på Plönninge 1:4 namnges till Kvarnmossevägen, Rävafällevägen samt Schéeles väg. Vägarna framgår av karta.

 • Lantmäteri myndigheten i Halmstads kommun har fattat beslut i ärendet rörande bildande av en gemensamhetsanläggning för VA inom Plönninge by. Region Halland kommer att vara en av delägarna i och med att ladugården har anslutning av kommunalt vatten genom den bildade gemensamhetsanläggningen. De som är delägare/användare i den blivande gemensamhetsanläggning har inte kunnat bli överens under förrättningen och överklagandetiden för beslutet löper till den 10 maj 2024. När ett ikraftträdande kan ske är därför i nuläget osäkert. 

   

  Regionkontoret har deltagit i förrättningen och gjort bedömningen att bildandet av en gemensamhetsanläggning är det bästa sättet att lösa VA-frågan för området. Bildandet omfattar dessutom en befintlig VA-anläggning och det andelstal som Region Halland har tilldelats bedöms som relevant i förhållande till användande. VA-anläggningen har dessutom anläggningar på Plönninge 1:4:s marker. I samband med bildande av förening för VA-anläggningen behöver ställning tas om hur Region Halland ska representeras i föreningen.

   

  I samband med försäljningen av Plönninge 1:3 så hade det missats att ansöka om nya belägenhetsadresser på Plönninge 1:4. Dessa adresser skall finnas enligt lag och används bland annat av räddningstjänst och annan kommunal verksamhet. Regionkontoret har nu ombesörjt en ansökan och Halmstad kommun har tilldelat 3 adresser (ladugård, verkstad, samt skog) på fastigheten. 

   

  I samband med anläggandet av MTB-banorna så upprustas dessutom en fältväg och vändplats. I samband med detta arbete så genomförs också viss dikningsverksamhet.  

  Bilagor

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  • ...

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.