Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Det område som kan komma vara aktuellt för ett framtida gårdscentrum ligger sydost om nuvarande byggnader. Fördelarna med området är flera. Platsen ligger i gränslandet mellan jordbruksmarken och skogen. Platsen har dessutom en bra befintlig infrastruktur genom att det finns väg, elektricitet och en borrad brunn med mycket god vattentillgång. Avståndet till Plönninge by är cirka 400 meter vilket innebär att rekommenderade skyddsavstånd mellan bebyggelse och djurhållning med råge uppfylls.

  Ett utpekande av plats innebär inte att det planeras några större investeringar i exempelvis byggnader i nuläget utan är enbart ett sätt att underlätta den planerade avstyckningen. Vissa förberedelser för att visa på ambitionsnivån behöver dock göras men som är av smärre art.

  Åtgärderna i nuläget innebär:

  att byta ut pump i befintlig brunn. Pumpen används kontinuerligt i dagsläget för att åstadkomma cirkulation i vattenföringen men är i ett stort behov av byte.

  Installation av elcentral. I dagsläget finns en befintlig ledning som går från Plönninge by till den före detta kräftodlingen. Åtgärden skulle innebär att en elcentral installeras på området och att ledningen från ett eventuellt framtida gårdscentrum till den före detta kräftodlingen kopplas ur.

  De föreslagna åtgärderna beräknas kosta cirka 100 tkr. I budgeten för 2022 är anslaget 150 tkr. för underhållsåtgärder på Plönningemarken. Åtgärderna kan därför finansieras inom befintlig budget.

   

 • I samband med diskussionerna inför föryngringen på Allgustorpsfastigheten och i planeringen av genomförande av Allgustorpsprojektet uppmärksammades det att fastigheten innehåller ett myrmarksområde som har mycket höga naturvärden och där vissa delar är i av naturreservatsklass. I diskussionen med länsstyrelsen konstaterades att ett alternativ för området är att det sluts ett naturvårdsavtal mellan Region Halland/Hallands skogsallmänning och Naturvårdsverket för att få ett långsiktigt skydd. Området omfattar cirka 13 hektar och är till väsentlig del myrmark där ingen produktion kan ske.

  I gällande skogsbruksplan finns i dagsläget ett frivilligt skydd genom att området är avsatt för naturvård.

  Efter värdering och förhandling mellan regionstyrelsens skogsegendomsdelegation och naturvårdsverket har ett avtalsförslag upprättats. Avtalet är 25 årigt och innebär att länsstyrelsen restaurerar och sköter området. I planeringen för Allgustorpsprojektet ingår att tillgängliggöra området för besökare och vandrare och att det ska kunna utgöra ett referensobjekt hur det går att arbeta med naturvård utanför reservatsbildningar.

  Ersättning utgår med 64 tkr. och sker i form av en engångsersättning. Ersättningen innefattar även värdeökning på växande träd på de områden som skulle kunnat vara aktuella för produktionsskog.

   

   

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  • ...

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.