Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • En årsredovisning 2022 har upprättats för Hallands skogsallmänning, vilket är allmänningens 106:e verksamhetsår. Styrelse för skogsallmänningen är regionstyrelsen och förvaltningen i sin helhet sköts av skogsegendomsdelegationen.

   

  Under året har arbetet med att använda skogsallmänningens tillgångar inom det regionala utvecklingsarbetet ytterligare fördjupats bland annat genom de pågående projekten – Skogsbruk i värdtrakter och MTB och cykelledsutveckling men också som arenor för skogsbruk, utbildningsverksamhet, friluftsliv och destinationsutveckling.

   

  Förvaltningen följer de av styrelsen uppsatta målen och det innebär bland annat en hög tillgänglighet för allmänheten men också en stor tonvikt på miljö- och klimatarbete och att ge modeller för ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt halländskt skogsbruk och skogsnäring.

   

  Skogsallmänningen har omsatt knappt 22,3 mkr. med ett resultat på 6.737 tkr. Under året har utdelningsmetoden förändrat vilket innebär att det skapats en stabilitet i utdelningen mellan skogsallmänningen och de regionala utvecklingsmedlen. Skogsegendomsdelegationen föreslår att de medel som står till styrelsens förfogande om 7.430 tkr. disponeras så att 10% av årets resultat (678 tkr) överförs till det bundna kapitalet, samt 6752 tkr. förs i ny räkning.

  Bilagor

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  • ...
 • Svenska kraftnät planerar att förnya 400 KV-ledningen genom Halland och Skåne. Förnyelsen kommer att innebära att överföringskapaciteten från norra Sverige till södra Sverige kommer att förbättras. I förnyelsen ingår bland annat placera en förändrad stolpsättning. Svenska kraftnät har tidigare översänt underlag för förnyelsen och däri framkom att det enbart var ett fåtal nya stolpar som skulle placeras i nuvarande kraftledningsgata. Smärre rätningar görs också vilket gör att cirka markupplåtelsen utvidgas med cirka 0,6 hektar. För intrånget utgår en engångsersättning på 36 721 kronor.

   

  Regionkontoret och förvaltare har gjort bedömningen att intrånget har så ringa påverkan på markanvändningen i övriga delar av området så att förslaget till överenskommelse kan godkännas.

   

   

  Bilagor

 • Vid sammanträdet ges en kort rapport rörande arbetet vad gäller försäljning av en del av Skogaby 6:1 till Svenska Kraftnät. 

  Förslag till bemyndigande om försäljningen har passerat regionstyrelsen och ska behandlas av regionfullmäktige

  Ett första utkast till köpeavtal har inkommit och detta studeras just nu av regionkontoret juridiskt. 

 • Sedan 2021 finns det ett regionalt skogsprogram för Halland och som har antagits av Regionfullmäktige. Skogsprogrammet togs fram i bred enighet mellan myndigheter, region, intresseorganisationer och företag i Halland och har sin utgångspunkt från det nationella skogsprogrammet. Arbetet i Halland har letts av en referensgrupp som bestått av representanter från länsstyrelsen, Region Halland, LRF, Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna. Administrativt har referensgruppen stöttats av länsstyrelsen och finansierats med statligt bidrag för de regionala skogsprogrammen. Det statliga bidraget har också gett smärre resurser för att genomföra aktiviteter i de regionala skogsprogrammens regi även om den mesta av verksamheten har bedrivits av de deltagande organisationerna själva. Från årsskiftet har dock statsbidraget upphört och länsstyrelsen har meddelat att de inte har personella resurser att stötta det administrativa arbetet framöver. Deltagarna i referensgruppen anser dock att arbetet inom det regionala skogsprogrammet är så pass viktigt att man vill fortsätta att genomföra referensgruppsmöten även fortsättningsvis. I ett övergångsskede och i väntan på en mer permanent lösning av administrationen så har Region Hallands representant tagit på sig att vara sammankallande i referensgruppen.

   

   

 • Under 2022 överflyttades låset på den vägbom som finns till Plönningeskogen till Munkagårdsgymnasiets låssystem. Förändringen föranleddes av att fd. Plönningeskolans låssystemet är under avveckling och det är naturligt att låset på vägbommen knyts till den verksamhet som har störst verksamhet på området. Även jakträttsinnehavare, förvaltare och den entreprenör som är verksam i området har fått tillgång till nycklar. I övrigt har tillgången till nycklar begränsats inte minst på grund av att  Munkagårdsgymnasiets låssystem följer alla uppställda riktlinjer för lås vilket innebär att exempelvis räddningstjänsten har möjligheter att använda så kallad blåljusnyckel. Systemet med blåljusnyckel verkar dock inte ha varit känt eftersom det i efterhand har visat sig att Plönningeskolan tillämpat en mycket vidare utdelning av nycklar till bommen än vad som både Munkagårdsgymnasiet och skogsegendomsdelegationen tillämpar, Detta innebär exempelvis att nycklar har befunnit sig hos grannar, på den lokala räddningstjänsten, försvarsmakten etc. Motivet har varit att få tillgång till skogen i fall en olyckshändelse inträffar. Det tidigare förfarandet har varit synnerligen osäkert ur ett säkerhetsperspektiv eftersom det inte finns några garantier för att nyckeln går att använda vid exempelvis större uttransporter.  

   

  Försvarsmakten på Nyårsåsens skjutfält har inkommit med en hemställan om att få disponera två nycklar till bommen i Plönningeskogen med hänvisning till användande vid exempelvis olyckor. Regionkontoret gör bedömningen att hemställan kan beviljas men däremot kan inga garantier ges att nyckeln går att använda eftersom rutinerna vid uttransporter tillämpas. 

 • Lantmäteriförrättningen vad gäller de enskilda vägarna på Hallandsåsen har nu avslutats. I samband med förrättningen har fyra nya föreningar bildats. Östra vägföreningen, mellersta vägföreningen, västra vägföreningen och södra vägföreningen. Region Halland har fått andelar i de tre förstnämnda vägföreningarna. I den östra och västra föreningen finns ett litet andelstal. Däremot har Region Halland ett väsentligt andelstal i den mellersta vägföreningen beroende på att huvuddelen av Allgustorp 4:1, 1 har sin utfart via denna väg. Både östra och mellersta föreningen kommer åtminstone i nuläget att debitera andelsägarna. Sammankallande för mellersta vägföreningen har meddelat att de har för avsikt att anordna ett konstituerande möte den 28 mars 2023. Med tanke på det väsentliga andelstalet i vägföreningen finns det skäl att ha med representation på det konstituerande årsmötet. 

 • Följande skrivelse anmäls:

  - Inbjudan till skogsseminarium den 10 mars 2023

  Bilagor

 • Följande punkter:

  • Information om upphandling

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.