Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Region Hallands skogsförvaltning styrs av mål antagna av regionstyrelsen 2011. I dagsläget finns ett behov att revidera målen så att de motsvarar de behov som finns för att egendomsbehovet ska utgöra en strategisk resurs i det regionala utvecklingsarbetet, inklusive utbildningsverksamheten och motsvarar den verkliga användning av innehavet.


  Regionkontoret föreslår att regionstyrelsen antar följande inriktningsmål:

  • Skogarna ska skötas så att de är ett föredöme för skogsägarna i Halland
  • Skogarna ska fungera som en arena för pedagogisk verksamhet samt bidra till utveckling, forskning och kunskapsspridning inom områdena grön tillväxt, miljö- och klimatarbete och hållbar samhällsutveckling.
  • Avkastningen från skogsegendomarna ska användas för att stödja Region Hallands arbete för utveckling inom de gröna utbildningarna samt regional utveckling, grön tillväxt, miljö- och klimatarbete och hållbar samhällsutveckling.


  Samt antar sex verksamhetsmål:

  • Hög virkesproduktion
  • Hög förräntning
  • Jämn åldersfördelning
  • Vägnät i gott skick
  • Hänsyn till natur- och kulturvård
  • Fastigheterna ska vara certifierade enligt PEFC och FSC.
 • Under 2019 inlämnades avverkningsanmälan för en större och en mindre planerad avverkning på fastigheten Algustorp 4:1. Skogsstyrelsen har efter samråd med Länsstyrelsen beslutat att för att avverkningen ska kunna ske så måste en miljökonsekvensbeskrivning ske. Skogsegendomsdelegationen beslutade vid sitt sammanträde i november 2019 att uppdra åt Regionkontoret att undersöka möjligheterna för genomförande av en Miljökonsekvensbeskrivning eftersom ärendet bedöms ha en principiell betydelse för det halländska skogsbruket.


  Regionkontoret har tillsammans med Södra Skogsägarna varit i kontakt med en advokatbyrå som är specialiserad på skogsrätt för att få råd i hanteringen. Vidare har ett flertal kontakter tagits med konsultfirmor hur ett genomförande av en MKB skulle kunna genomföras. Ärendet är har dock inte varit helt lättarbetat eftersom det knappast tidigare har genomförts MKB:er för skogsavverkningar.


  Regionkontoret har sänt ut offertbegäran och fått in en offert från WSP för genomförande av en MKB. Bedömningen är att den lagda offerten innefattar det som är erforderligt för en MKB av denna arten.


  I skogsegendomsdelegationens budget finns anslaget 100 tkr. för genomförande av MKB. Den lagda offerten ligger något över det budgeterade anslaget på 126 tkr.


  Regionkontoret föreslår att offerten antas och att finansiering sker via budgeterat anslag samt genom avkastning på genomförda avverkningar i skogsinnehavet.

 • Skogsegendomsdelegationen beslutade i februari 2020 att avisera villkorsändring i arrendeavtalet på Plönninge 1:4 inför ny arrendeperiod. Aviseringen till arrendatorn skedde senast den 15 mars 2020. Arrendatorn har i sin tur inkommit med en avisering med begäran om villkorsändring.  Enligt arrendelagstiftningen så ska man senast två månader innan nytt avtal träder i kraft vara överens om det nya avtalet. Om inte överlämnas ärendet till arrendenämnden.  Inför förhandlingarna behöver skogsegendomsdelegationen utse representant som företräder delegationen i förhandlingarna i den del som berör de av skogsegendomsdelegationen förvaltade delarna av arrendet.

 • Vid sammanträdet informeras bland annat om: 

  •  
 •   7

  Information om samarbete med Munkagårdsgymnasiet, HLS200014

 •   8

  Anmälan av skrivelser 2020

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.