Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

 • Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutade 2018-12-11 att ett underlag skulle tas fram som beskriver syfte, mål och finansiering för Region Hallands skogsinnehav som en strategisk resurs för hållbar utveckling och som även innefattar ett tydliggörande av organisation och verksamhetsansvar för hela det samlade skogsinnehavet. Staffan Johansson informerar om nuläge.

  Åse Allberg och Staffan Johansson beskrev varför regionen gör en strategisk utredning gällande Hallands skogar och nyttan av Region Hallands skogsinnehav. Staffan började med en resa tillbaka i tiden från 1650 fram till i dag. Vi har gått från ädellövträd till gran de senaste 400 åren. Vi har en större andel enskilda skogsägare i Halland och lägre andel statliga ägare än riksgenomsnittet. Skogen är en viktig näringsgren bland annat genom att 4600-5500 sysselsätts. Många halländska företag är också beroende av skogen på olika sätt. Skogen har bidragit till Hallands utveckling inom näringsliv och samhällsbygget samt genom att vara en del i vägen mot klimatneutralt samhälle. 50-70% av region Hallands växtgasutsläpp binds upp av våra skogar. Utredningen ska visa hur vi kan skapa en strategisk arena för skog, klimat, miljö och näringsutveckling inom gröna näringar med skogen som bas och hur vi kan stötta processer och projekt inom dessa områden. Kopplingar görs till vatten-jorden-skogen. Fokus på förvaltning, juridik och administration. Tidsplan lämnas i juni parallellt med Plönninge-utredningen.

 •   6

  Skogsegendomsdelegationen 2019 - Avverkning

 •   7

  Föregående mötes protokoll 2018-12-17

 • Södra informerar om

  • kort om marknaden för skogliga produkter
  • aktuellt läge kring skadeinsekten Granbarkborre
  • Åsrapport 2018
  • övrig redovisning med avräkning
 •   9

  Vägföreningen i Allgustorp

 • Förslag och diskussion om upplägg på dagen ute i verksamheten.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.