Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Rapport angående arbetet med försäljningsprocessen.

 • Region Halland äger cirka 6 hektar av kulturreservatet Bollaltebygget. Området består av den tidigare utmarksheden till gården och skyddades 1935 genom Hallands skogsallmännings försorg.

   

  I samband med bildandet av kulturreservatet Bollaltebygget 2008 bildades också ett Skötselråd bestående av representanter för markägarna och länsstyrelsen. Detta råd ska utifrån tillgängliga anslag prioritera de åtgärder som ska utföras vad gäller vården av kulturreservatet. Denna konstruktion valdes eftersom kulturreservatet inte ligger på statligt ägd mark utan länsstyrelsen är enbart förvaltare av området. Rådet ska sammanträde minst en gång per år.

   

  Skötselrådet har under senare år inte haft någon kontinuerlig verksamhet men det finns ett behov både ur markägarsynpunkt och med tanke på det förhållandet att en ny beteshållare behöver rekryteras under närtid att sätta igång rådets verksamhet igen.

   

  Regionkontoret gör bedömningen att det finns ett värde i att Region Halland deltar i Skötselrådets verksamhet och det i egenskap av fastighetsägare på en del av kulturreservatet. Regionkontoret föreslår därför att Staffan Johansson utses som Region Hallands representant i Skötselrådet.

 • Det har inkommit en förfrågan om att få använda en natursten från Plönningeskogen. Naturstenen är tänkt att använda som gravsten.

   

  Regionkontoret föreslår att ansökan beviljas under förutsättning att inga markskador uppstår i samband med hämtningen av stenen.

 • I samband med vägförrättningen för Risarps vägsamfällighet har det uppmärksammats att fastigheten Mannarp 2:10 av tradition haft sin utfartsväg genom Plönninge-Hambergs vägsamfällighet (Plönninge GA:1) via skogsbilvägarna i Plönningeskogen. Utfarten har en gång i tiden skett via en muntlig överenskommelse. Mannarp 2:10 som är en mindre skogsfastighet ska egentligen ha andel i Risarps vägsamfällighet men har inte någon naturlig utfart till denna väg. Regionkontoret har varit i kontakt med fastighetsägaren och det har konstaterats att det bästa är att det sluts ett avtal om vägupplåtelse. Användandet kommer att vara ringa och i samband med användande av vägarna i Plönningeområdet ansvarar fastighetsägaren till Mannarp 2:10 att inga skador på vägarna uppstår.

   

  Eftersom Region Halland har väghållningsansvaret för Plönninge GA:1 omfattar avtalet även denna del.

   

  Regionkontoret föreslår att avtal om vägupplåtelse godkänns.

 • Lantmäterimyndigheten i Halmstads kommun har kallat till lantmäterisammanträde rörande fastighetsregleringen mellan Plönninge 1:3 och 1:4 mm. Anledningen till sammanträdet är fastighetsregleringen samt anläggningsåtgärder.

   

  Skogsegendomsdelegationen har i dagsläget ansvaret för förvaltningen av skogs- och jordbruksmarken på Plönninge och berörs i de delar som berör fastighetsregleringen samt deltagande i vissa anläggningsåtgärder såsom VA, dagvattenanläggningar, vägar och IT.

   

  Det finns därmed behov av att utse ett ombud till lantmäterisammanträdet den 9 maj 2023.

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  • Aktuellt, marknadsläge med mera
  • Förslag för exkursion SED den 28 juni

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.