Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Sedan förra året stöttar Skogsegendomsdelegationen Munkagårdsgymnasiets utbildningar i exempelvis teknikutveckling etc. Genom samverkan har också skogsbrukstutbildningen men också trädgårdsutbildningen fått tillgång till marker för att anordna uteklassrum och praktisk undervisning. 

  Vid sammanträdet informeras om hur verksamheten har utvecklats sedan samarbetet inleddes. 

 •   4

  Information om Allgustorpsprojektet

 • Södra informerar om följande på dagens sammanträde:

  • ...
 • Munkagårdsgymnasiets trädgårdsutbildning har påbörjat arbetet med att utveckla en sydsvensk agroforesting. I ett första skede håller de på att odla fram diverse trädslag/buskar som kan vara lämpliga i ett agroforestingarbete. Man odlar dessutom fram träd som är tänkt att komplettera det befintliga arboretumet på Plönninge och trädsamlingen på Munkagårdsgymnasiet. I samband med framodlingen skulle de behöva komplettera befintliga växthus med en växttunnel. Den beräknade kostnaden är cirka 20.000.

  Regionkontoret föreslår att Munkagårdsgymnasiet beviljas 20.000 för uppförande av en växttunnel avsedd för trädodling eftersom det ligger väl linje med att utveckla de gröna utbildningarna. I budgeten 2021 för skogsallmänningen är det anslaget medel för att utveckla trädgårdsutbildningen vid Munkagårdsgymnasiet.

 • En granne till Plönninge 1:4 har inkommit med en förfrågan om kompletteringsköp till sin fastighet. Det föreslagna området framgår av karta. Om möjlighet finns så skulle det också finnas intresse av att köpa till ytterligare mark belägen på andra sidan befintlig fältväg. Den berörda arealen är cirka 7000 kvadratmeter.

  En del av marken ingår idag i Plönninges huvudarrende. Regionkontoret har haft dialog med arrendatorn och för dennes del finns inget problem att göra en avstyckning eftersom den åkerbit som ingår inte ligger i anslutning till andra åkerfält.

  Utmed fältvägen går vattenledning avsedd för bevattning. I händelse av att en avstyckning godkänns behöver avstyckningen i fastighetsregistret belastas rätten till vattenledning.

  Bedömningen är att avstyckningen norr om fältvägen är möjlig och kommer inte heller i konflikt med jordbrukets behov. Den av fastighetsägaren föreslagna större avstyckningen bedöms dock inte vara aktuell eftersom det skulle innebära en oregelbunden fastighetsform och samtidigt skulle både användandet av vattenledning och fältväg behöva regleras.

  Regionkontoret föreslår därför att det föreslagna markområdet försäljs till grannfastigheten efter värdering och under förutsättning att köparen står för alla kostnader som föranleds av försäljning och avstyckning.

 •   8

  Anmälningar för kännedom

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.