Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • En årsredovisning 2021 har upprättats för Hallands skogsallmänning, vilket är allmänningens 105:e verksamhetsår. Styrelse för skogsallmänningen är regionstyrelsen och förvaltningen i sin helhet sköts av skogsegendomsdelegationen.

  Under året har arbetet med att använda skogsallmänningens tillgångar inom det regionala utvecklingsarbetet ytterligare fördjupats. Under året har två projekt – Skogsbruk i värdtrakter och MTB och cykelledsutveckling igångsatts. Samarbetet med Munkagårdsgymnasiet har också ytterligare fördjupats under året och givit gymnasiet möjligheter att ytterligare utveckla sina utbildningar.

  Förvaltningen följer de av styrelsen uppsatta målen och det innebär bland annat en ökad tillgänglighet för allmänheten men också en större tonvikt på miljö- och klimatarbete och att verka för modeller för ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt halländskt skogsbruk och skogsnäring.

  Skogsallmänningen har omsatt 17.6 mkr. med ett resultat 7.377 tkr. Skogsegendomsdelegationen föreslår att de medel som står till styrelsens förfogande om 8.028 tkr. disponeras så att 10% av årets resultat (738 tkr) överförs till det bundna kapitalet, 4.100 tkr. delas ut till Region Halland för användande för arbete inom regional utveckling, en avsättning görs på återplanteringskostnader på 2.497 tkr. samt att 693 tkr. förs i ny räkning.

   

 • Länsstyrelsen har gett SVEFA i uppdrag att utföra en värdering av det område som utgör förslag till ett naturvårdsområde inom fastigheten Allgustorp 4:1. Länsstyrelsen har också gett uppdrag till Söllscher Lantmäterikonsult AB att för deras sida genomföra förhandlingar om avtalet.

  Värderingen har gåtts igenom och det finns frågeställningar vad gäller framförande av fordon vid jakt men också ersättning för ej återplanterade områden.

  Föreslås att Helene Andersson med assistans av regionkontoret och förvaltaren får i uppdrag att genomföra förhandlingarna rörande ersättning för naturvårdsavtalet.

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  • ...
 • Allgustorpsprojektet och projektet runt MTB och cykelleder har igångsatts och är inne i ett intensivt planeringsskede. Vad gäller utvecklingen på Hallandsåsen så har en samverkansgrupp mellan Region Halland, Laholms kommun och länsstyrelsen initierats. Tanken är att samordna de aktiviteter som respektive organisation arbetar med på Hallandsåsen och närområdet. Inom MTB och cykelledsprojektet så pågår en fördjupad studie över de tilltänkta områdena som kommer att vara färdig i början av mars. 

  I slutet av april kommer en gemensam utbildning mellan Region Halland och länsstyrelsen att genomföras runt allemansrätten. Målgruppen är de som arbetar professionellt med allemansrätten inom offentliga organisationer. 

  Tillsammans med Visit Halland och näringslivsavdelningen pågår diskussioner om ett eventuellt uppdrag rörande en inriktning att få till en modernisering och standardisering av rastplatser och lägerplatser utmed leder i Halland. Ett genomförande skulle ske inom de just nu pågående projekten och skapa referensobjekt för en kvalitetshöjning av lägerplatserna. Samverkan är tänkt att ske med flera kommuner och de kulturella och kreativa näringarna.

  Ett fjärde område som är på diskussionsstadiet och som skulle kunna bli ett framtida projekt är en naturvårdsinventering vad gäller kraftledningsgator. Tanken är att en naturvårdsinventering skulle kunna utgöra underlag för att skapa en större spridningskorridor för biologisk mångfald genom en stor del av Halland. 

 • Plönningeskogens skogsbilväg ansluter idag till Plönninge-Hambergs vägsamfällighet på marker som förvaltas av Hallands skogsallmänning. Vägsamfälligheten försörjer förutom trafiken till och från skogen, husen i Hamberg samt utgör huvudgata för trafiken i Plönninge by. Förutom personbilstrafik passerar också en hel del tung trafik både i form av timmerbilar men inte minst uttransport av skrotsten från stenbrottet på vägsamfälligheten genom Plönninge by. Genom byn är vägsträckan hårdbelagd och resterande delar har grus som slityta. Hårdbeläggningen är dock på vissa ställen inte avsedd för de tyngder som de tunga transporterna har i dagsläget. Värt att observera är att dåvarande Landstinget Halland har åtagit sig allt underhållsansvar på vägsamfälligheten i all framtid.

  I samband med omställningen av Plönninge till uteklassrum har ett resonemang kommit om att kunna separera den tunga lastbilstrafiken från övrig trafik men också från aktiviteter och friluftsliv i skogen och få en bättre trafikmiljö genom Plönninge by. En bedömning är att attraktiviteten i byn skulle förbättras väsentligt om den tunga lastbilstrafiken leddes om utanför byn.

  Regionkontoret föreslår att det uppdras att genomföra en förprojektering för en ny skogsbilväg från Plönningeskogen till Frisagårds vägsamfällighet.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.