Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Regionkontoret har i samarbete den skogliga förvaltaren upprättat ett förslag till budget 2024 för Hallands skogsallmänning och de områden som Regionstyrelsens skogsegendomsdelegation förvaltar.

   

  Budgeten är gjord utifrån att de planerade åtgärderna som finns inom skogsbruksplanen genomförs samt de beslutade projekt som finns realiseras. Den sammanlagda omsättningen beräknas till 12.177 tkr.

   

  Det budgeterade resultatet är på 3368 tkr. vilket inkluderar en garanterad avkastning på 2500 tkr. Det sammanlagda resultatet ligger därmed inom den målsättning att det ska finnas en avkastning på 2,5 mkr. årligen sett på en tioårscykel.

   

  Budgetförslaget innefattar också en investeringsbudget på 1970 tkr. Åtgärderna inom investeringsbudget finansieras via skogsallmänningens fria egna kapital.

   

  I verksamheten avsätts resurser för pågående projekt och implementering av beslutad organisation vad gäller ledförvaltningen. Inom skogsområdet avsätts också resurser för att införa askåtervinning i skogsbruket vilket har en positiv klimatpåverkan.

   

  Regionkontoret föreslår att förslag till budget 2024 för Hallands skogsallmänning antas.

 • Skogsegendomsdelegationen beslutade vid sammanträdet i oktober att uppdra åt Regionkontoret att i samverkan med den skogliga förvaltaren uppskatta vilka kostnader som finns på fastigheten Sonhult för att den skulle kunna uppnå en godtagbar skogsvård samt att även fortsättningsvis kunna fungera som skolskog och ett område som är tillgängligt för allmänheten.

  Kostnadsberäkningen är uppdelad på två delar.

  Första delen omfattar de direkta skogliga åtgärderna som bedöms behövas göras. Detta innebär att det görs en röjning och gallring på ställen där det finns behov. Åtgärden innebär också att tidigare barrskogsområden på fastigheten återställs för att spegla hur en ”normal” halländsk skogsfastighet ser ut. Dessutom återställs befintlig skogsväg så att den kan användas för skogsbilstransporter och besök. Denna del kostnadsberäknas till cirka 191 tkr.

  Den andra delen innebär en återställning av befintliga strukturer som används för undervisning och friluftsliv. Återställningen skulle innebära en upprustning eftersom utgångspunkten är att använda det nationella ramverkets standard för ledstrukturen. I kostnaden ingår också att återställa en av de anlagda rastplatserna så att de motsvarar dagens krav. Denna del kostnadsberäknas till cirka 90 tkr. I och med denna återställning skapas en god struktur för vidare utvecklingsarbete av området – exempelvis genom samverkan med Munkagårdsgymnasiet.

 • Informeras om att det i samband med försäljningsprocessen av byggnaderna på nuvarande Plönninge 1:3 så har ett flertal servitut för Plönninge 1:4 upprättats så att fastigheten får tillgång till teknisk försörjning och vägförbindelse. Projektet för den framtida elförsörjningen pågår och det är kallat till lantmäteriförrättning rörande den komplicerade VA-frågan för området.

 • Länsstyrelsen i Hallands län önskar ett medgivande om att placera viltkameror på de marker som regionstyrelsens skogsegendomsdelegation förvaltar. Viltkamerorna ska användas som en del i den pågående, av regeringen initierade, rovdjurs inventeringen. Cirka x kameror planeras att placeras ut på markerna.

  Förvaltningen har inga åsikter rörande medgivandet men om skogsegendomsdelegationen ger sitt medgivande så bör det finnas med ett förbehåll att jakträttsinnehavarna på respektive mark meddelas kamerornas position. Det bör också meddelas länsstyrelsen att de förvaltade fastigheterna är tillgängliga och till viss del anpassade för det rörliga friluftslivet och att det i dagsläget pågår utvecklingsprojekt på samtliga områden.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.