Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Sammanträdesdagar för Skogsegendomsdelegationen (SED) 2024 behöver fastställas. Sammanträdestid är prel. kl. 08.00-09.00, den anpassas efter TU:s sammanträde. 

 • I samband med arbetet med förprojektering för en eventuell restaurering och komplettering av kvävereduceringsdammar på Plönningemarken så uppmärksammades att det på Plönningemarken fanns en mycket god möjlighet att kombinera kvävereduceringsdammar i åkerlandskap och återvätning i skogsmark så att ett sammanhängande våtmarkslandskap ska kunna åstadkommas. Skogsstyrelsen har projektering på hur en återvätning skulle kunna ske och att detta skulle kunna ske med relativt enkla medel.

  Avtalet med Skogsstyrelsen innebär att de genomför åtgärden och att det utgår en engångsersättning på 24 500 kronor. Det finns också fortsatt möjlighet att bedriva skogsbruk på området.

   

  Regionkontoret föreslår regionstyrelsens skogsegendomsdelegation uppdrar åt skogsegendomsdelegationens ordförande att sluta avtal med Skogsstyrelsen om åtgärden samt att uppdra åt regionkontoret att genomföra de åtgärder som erfordras för att göra området tillgängligt för information om återvätningsarbete.

   

   

 • I samband med projekteringen av MTB-banorna i Plönningeskogen har även väganslutning och besökarnas tillgång till skogen undersökts. Med tanke på framtida användning så bör det undersökas om en ny anslutning för personbilstrafik bör anordnas och som skulle ersätta nuvarande anslutning via Plönninge-Hambergs vägsamfällighet. Genom att rusta upp befintlig fältväg söder om Plönninge by skulle tillgängligheten till det område som är frekvent använt av friluftslivet öka samtidigt som det finns en närhet till el och vatten om det i framtiden skulle visa sig finnas behov av att etablera ytterligare faciliteter för friluftslivet.

   

  Regionkontoret föreslår därför att det görs en projektering för upprustning av fältvägen för att se om den går att använda som anslutningsväg för personbilstrafik till Plönningeskogen.

   

   

 • Regionkontoret har utarbetat ett PM över Sonhult 1:12 i Hylte med anledning av de diskussioner som förts med Västkusstiftelsen angående fastigheten. I PM:et redovisas fastighetens historia, skick, nuvarande användning samt idéer på hur fastigheten skulle kunna utvecklas i framtiden. 

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  • ...

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.