Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Allgustorpsprojektet - Detaljplanering för anläggande av vandringsleder pågår och första leden är i uppmärkningsstadie. Projektering för parkering och rastplats pågår. Ska ske en dialog med Laholms kommun angående bygglovpliktiga åtgärder utanför detaljplanelagt område.

  MTB-projektet. Ansökan om medel för MTB-leder handläggs på Tillväxtverket. Förhoppningen var att det skulle givits besked innan sommaren men har fördröjts och kommer inte förrän i augusti. 

  Restaurering av kvävereduceringsdammar på Plönningemarken. Projektering har genomförts och under hösten kommer en LONA-ansökan att förberedas. 

  Skogskollo för tjejer genomfördes i juni. 25 deltagare, mycket högt uppskattat och med hög genomslagskraft medialt. 

 • Det har till regionkontoret inkommit en förfrågan om arrende av ett större område med produktiv skog för anläggande av en solenergipark. Området som är aktuellt är i anslutning till de vindkraftsverk som är anlagda på skogsallmänningens mark på Uddared och Skogaby. 

  Frågan är komplicerad eftersom den till vissa delar påverkas av den pågående EU-lagstiftningen inom klimat- och naturområdet. 

  Eftersom marken är ägd av en juridisk person som omfattas av upphandlingsregler så finns också vissa juridiska spörsmål som behöver redas ut innan ett besked kan ges. Denna process pågår inom regionkontoret.

  En tredje punkt som behöver övervägas är att området - till skillnad från det område som försäljs på Skogabyfastigheten ligger så till att det används för det rörliga friluftslivet. 

 • Under våren har det genomförts diskussioner mellan Västkuststiftelsen och Region Halland hur verksamheten på Äskhult ska kunna vidareutvecklas i en förändrad ekonomisk situation och hur Region Halland skulle kunna bidra till att effektivisera stiftelsens verksamhet. En inriktning som har dykt upp är att Region Halland/Hallands skogsallmänning skulle överta stiftelsens delägda skogsfastighet i Hylte. Fastigheten Sonhult 1:12 ägs till hälften vardera av Västkuststiftelsen och Hylte kommun och har använts som skolskog. Det gör att det finns anläggningar på fastigheten som passar både pedagogisk verksamhet som för friluftsliv och turism. Fastigheten ligger i närheten av den regionala cykelleden Hylteleden. Vad som konstaterats är dock att fastigheten har ett lågt värde på den växande skogen vilket påverkar ett försäljningspris. Sett ur Hallands perspektiv så ligger fastigheten bättre till ur en förvaltningssynpunkt då regionens innehavet har en koncentration i Södra och mellersta Halland jämfört med stiftelsen som har sin koncentration i norra länsdelen. Diskussioner har förts med både Västskuststiftelsen vars styrelse gett VD i uppdrag att om en överenskommelse kan nås att sälja fastigheten och Hylte kommun.

  I nuläget pågår värdering av fastigheten från två oberoende värderare. 

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.