Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Zephyr Renewable AB har inkommit med en förfrågan om att få arrendera ett större markområde på fastigheten Allgustorp 4:1 för att etablera en solcellsanläggning i området.

   

  Det har i samband med tidigare förfrågningar om större solcellsanläggningar gjorts en generell juridisk bedömning om omfattning av sådan större upplåtelser. Det som konstaterades var att hänsyn måste tas till gällande upphandlings- och statsstödsregler samt att det komunalrättsliga kraven följs. Det är därför svårt att upplåta mark via arrendeavtal i den omfattning det gäller utan att ett sedvanligt anbudsförfarande sker. En förändrad användning av fastigheterna skulle också stå i strid med donationsvillkoren som har förbehåll att de donerade medlen enbart får användas till inköp av skogsfastigheter och skoglig utveckling.

   

  När det gäller fastigheten Allgustorp 4:1 tillkommer dessutom att fastigheten är bland de bästa skogsfastigheterna i Sverige, med extremt hög bonitet och hög kolinbindning. Skogsbruket måste också ske med stor hänsyn till omgivningen eftersom fastigheten är belägen i en värdetrakt till skyddad natur och det dessutom finns ett naturvårdsavtal på fastigheten. Stora delar av fastigheten innehåller dessutom omfattande fornlämningsmiljöer. I samband med de senaste årens omställning av fastigheten har hänsyn tagits till dessa förutsättningar och det har tex. anlagts vandringsleder och informationsplatser för att underlätta för det rörliga friluftslivet.

   

  Regionkontoret föreslår därför att det meddelas att det inte är aktuellt att förändra nuvarande användning av fastigheten Allgustorp 4:1.

   

   

 • I samband med att projekteringen påbörjades för MTB-banorna i Plönninge skog så uppkom också en utvecklingstanke på att även integrera konstnärliga inslag i skogsområdet och som har en inriktning mot rörelse och barn och unga. En annan anledning var att det finns planer att placera en äldre skulptur i skogsområdet och som behandlar temat sand och sandflykt. Skulpturen lyfter därför ett av de problemområden som tidigare kännetecknade Halland – nämligen hur flygsanden försämrade den halländska utvecklingen. Den andra halländska historiska utmaningen var heden och avsaknaden av skog och det kunde därför finnas skäl att lyfta dessa två historiska utmaningar som kontraster till dagens landskap.

  Region Hallands/Hallands skogsallmännings skogar är också en del av Region Hallands utvecklingsarbete och det innebär att markerna ska vara öppna för regionens verksamheter som vill bedriva utvecklingsarbete.

   

  Regionkontoret har haft en dialog med Kultur i Halland om hur man skulle kunna utveckla och ge exempel på hur det skulle gå att öka det konstnärliga inslaget på marker som har många besökare och ett aktivt friluftsliv. Ett förslag till konstprogram har utarbetats. Tanken har varit att göra en större inbjuden upphandling till konstnärer som skulle få ge förslag till hur en konstnärlig gestaltning av platsen – med utgångspunkt från historisk och nuvarande användning och där en målsättning är att väcka barn och ungas intresse för konst men också natur.

   

  Efter juryutval så får två konstnärer möjligheter att ge skissuppdrag och slutligen så görs en installation under 2025 i det centrala området i Plönningeskogen. Platsen eller området är valt eftersom det tar emot många besökare som utnyttjar platsen för aktiviteter men också för att njuta av naturen oavsett om de cyklar, vandrar eller rastar.

   

  Kostnaden är beräknad till cirka 420 tkr. och fördelas på cirka 60 tkr. under innevarande budgetår och 360 tkr. under 2025. Arbetet för konstprogram, jury och urvalsarbete finansieras inom skogsegendomsdelegationens driftbudget medan kostnaderna för utförandet finansieras som en investering.

   

  Regionkontoret föreslår att godkänna förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning inom Plönninge skog samt att finansiering av konstprogram mm sker inom skogsegendomsdelegationens driftbudget och att utförande finansieras inom investeringsbudgeten 2025 för skogsegendomsdelegationen.

 • I samband med anläggande av MTB-banorna i Hallands skogsallmännings skogar har frågan om användandet av MTB-cyklar som har stöd av elmotor ska regleras.

   

  MTB-cyklar som har stöd av elmotor blir allt vanligare och under 2023 gjorde Naturvårdsverket en tolkning om dessa cyklar ska anses ingå i allemansrätten eller inte eftersom de konstaterade att varken allemansrätten och terrängkörningslagen innehåll har utvecklats i förhållande till sådana motoriserade fordon. Naturvårdsverkets tolkning är att motoriserade elcyklar inte ingår i allemansrätten och det är därför upp till den enskilde markägaren att ge tillstånd för om cyklar med elmotor får användas i terrängkörning. Cykling på skogsbilvägar är tillåten och kan anses omfattas av allemansrätten.

   

  De grävda MTB-banorna på skogsallmänningens marker är anlagda så att de går att använda för MTB-cyklar med elmotor. MTB-områdena innehåller dock också cykelstigar som är mer av stigkaraktär och går i terräng där enbart smärre anpassningar har gjorts för cykling. Dessa stigar går genom produktionsskog och det innebär att ett användande av MTB-cyklar på dessa stigar skulle kunna innebära slitage och erosion som kan påverka träd och marker.

   

  Regionkontoret föreslår därför att det beslutas att reglera användandet av MTB-cyklar med elmotor. Förslaget är att MTB-cyklar med elmotor enbart får användas på anlagda och grävda MTB-banor samt på utmärkta leder till och från dessa MTB-banor.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.