Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2021

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2021

 • En årsredovisning 2020 har upprättats för Hallands skogsallmänning, vilket är allmänningens 104:e verksamhetsår. Styrelse för skogsallmänningen är regionstyrelsen och förvaltningen i sin helhet sköts av skogsegendomsdelegationen. Under året antog styrelsen nya mål för skogsförvaltningen och verksamheten har under året ställts om efter dessa mål. Detta innebär bland annat en ökad tillgänglighet för allmänheten men också en större tonvikt på miljö- och klimatarbete och att verka för modeller för ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt halländskt skogsbruk. Samarbetet med Munkagårdsgymnasiet har också fördjupats under året.

  Skogsallmänningen har omsatt 8,541 mkr. med ett resultat 3, 855 mkr. Skogsegendomsdelegationen föreslår att de medel som står till styrelsens förfogande om 4.437 disponeras så att 10% (386 kr) överförs till det bundna kapitalet, 3,400 mkr. delas ut till Region Halland för användande för användande inom regional utveckling samt att 651 tkr. förs i ny räkning.

   

 • En granne till skogsallmänningens marker i Uddared har inkommit med en förfrågan om tillköp av mark. Grannfastigheten är ursprungligen avstyckad från skogsallmänningens fastighet men vid försäljningen fråntogs till viss del den åkermark som ursprungligen tillhörde fastigheten. Jordbruksmarken är utarrenderad till en granne.

  Förfrågan gäller ett område på cirka 4,3 hektar som är belägen mellan riksväg 15 och Markarydsbanan. Området består av cirka 2 hektar åker/hagmark och resten är skogsmark. Mestadelen av skogsbeståndet är cirka 35 årig gran. Kommande planerade åtgärd är sistagallring.

  En bedömning är att en försäljning av åkermarken skulle stärka både grannfastigheten men också arrendatorns möjligheter till ett aktivt jordbruk eftersom det finns en nära relation mellan grannfastighetens ägare och arrendatorn.

  Förslaget är att det meddelas att det finns ett intresse av att sälja den omgivande åkermarken. Förutsättningen är att en opartisk värdering görs, att befintligt arrendeavtal övertas och att köparen står för samtliga förrättningskostnader. Det försålda markområdet skulle i så fall vara cirka 2,2 hektar.


  I sammanhanget har det också jämförelser gjorts hur tidigare avstyckningar skett i Uddared. Det har då konstaterats att försäljningar och avstyckningar i stora drag har följt åkergränserna.


  Uddared är beläget cirka 4,5 kilometer från Knäreds samhälle som är utpekat som en utvecklingsort av Laholms kommun. Området i Uddared är dock inte berört av några utvecklingsplaner i programmet Program för utveckling av stationsorterna Knäred och Veinge.

 • Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet Prästaskogen i Knäred. Innan beslutet ska berörda markägare och innehavare av särskild rätt ges möjlighet att yttra sig. Hallands skogsallmänning är delägare i fiskesamfälligheten Knäred Fs:9 och har därför förelagt skogsegendomsdelegationen att yttra sig över förslaget. Anledningen är att uppgifter om innehållet i förslaget bättre ska kunna spridas till de som är berörda. I sammanhanget bildande av fiskevårdsområde för Krokån med biflöden håller på att bildas.

  Det föreslagna naturreservatet ligger cirka sex kilometer från skogsallmänningens marker i Mästocka. Biflödet Blankan rinner genom markerna.

  Skogsegendomsdelegationen föreslås besluta meddela att man inte har något att erinra mot förslaget till bildande av naturreservatet Prästaskogen i Knäred.

 • Föreligger förslag på nyttjanderättsavtal mellan Region Halland och fem juridiska och fysiska personer på smärre markområden på Plönningemarken.

  Regionkontoret föreslår skogsegendomsdelegationen att besluta godkänna förslag till nyttjanderättsavtal samt att vid nyttjanderätter över 1 hektar så ska ersättning utgå.

 • Representanter från Regionkontoret och Munkagårdsgymnasiet har haft inledande överläggningar med Plönninge Jaktvårdsklubb angående den kommande arrendeperioden. Anledningen till diskussionen är att jakten på Plönningemarken behöver organiseras på ett annat sätt för att ge möjlighet för Munkagårdsgymnasiet att utveckla sina utbildningar samt att ge bästa möjliga förutsättningar när naturturisminriktningen introduceras. 

 • Thomas Davidsson och John Ling, Södra Skogsägarna, informerar om följande ärenden:

   

 • Anmäls inkomna skrivelser till Skogsegendomsdelegationen.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.