Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • En årsredovisning 2023 har upprättats för Hallands skogsallmänning, vilket är allmänningens 107:e verksamhetsår. Styrelse för skogsallmänningen är regionstyrelsen och förvaltningen i sin helhet sköts av regionstyrelsens skogsegendomsdelegation. Under året har ett nytt förvaltningsavtal för den praktiska förvaltningen av skogen upphandlats.

   

  Under året har arbetet med att använda skogsallmänningens tillgångar inom det regionala utvecklingsarbetet ytterligare fördjupats bland annat genom de pågående projekten – Skogsbruk i värdtrakter och MTB och cykelledsutveckling har fortsatt men skogsmarken har också fungerat som arenor för skogsbruk, utbildningsverksamhet, friluftsliv och destinationsutveckling. Under året försåldes cirka 17 hektar i Skogaby till Affärsverket Svenska Kraftnät. Ambitionen är att det på den försålda marken kommer att etableras en större överföringsstation mellan havsbaserad vindkraft och det svenska stomelnätet. Från den 1 december 2023 har skogsegendomsdelegationen övertagit det fulla förvaltningsansvaret för fastigheten Plönninge 1:4.

   

  Förvaltningen följer de av styrelsen uppsatta målen och det innebär bland annat en hög tillgänglighet för allmänheten men också en stor tonvikt på miljö- och klimatarbete och att ge modeller för ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt halländskt skogsbruk och skogsnäring.

   

  Världsmarknadsläget har trots konjunktur och en allmän instabilitet varit extremt god för produkter från skog. Skogsallmänningen har omsatt knappt 37 mkr. med ett resultat på 25 560 tkr. (inklusive realisationsvinster och kapitalinkomster).

   

  Skogsegendomsdelegationen föreslår att de medel som står till styrelsens förfogande om 30 505 tkr. disponeras så att 10% av årets resultat samt realisationsvinsten för markförsäljning (6.594 tkr) överförs till det bundna kapitalet, samt 6.466 tkr. förs i ny räkning. Denna avsättning följer därmed villkoren i donationerna för skogsallmänning.

   

  Det goda resultat gör också att det finns en överkapitalisering inom skogsförvaltningen varför det föreslås att en extra utdelning om 17 500 tkr. görs utöver redan garanterad avkastning på 2 500 tkr.

 • Net4mobility HB har inkommit med en förfrågan om rätt att nyttja befintlig tillfartsväg på fastigheten Allgustorp 4:1 mellan den enskilda vägen och platsen för mastens placering. Nyttjanderättsavtalet innebär att ytterligare en aktör placerar utrustning i redan befintlig mast på fastigheten. Skulle det föreligga behov av tillåtelse att dra fram erforderliga kompletterande tele- och kraftledningar så tecknas ett separat avtal mellan nyttjanderättsinnehavaren och fastighetsägaren.

   

  I samband med den genomförda lantmäteriförrättningen som genomförts när det gäller den enskilda vägen så har Allgustorp 4:1 andelstal i gemensamhetsanläggningen beräknats utifrån att det finns en befintlig telekommunikationsmast i området.

   

  Regionkontoret föreslår att förslag till nyttjanderättsavtal godkänns.

 • Region Halland är delägare med ett relativt stort andelstal i gemensamhetsanläggningen Hallandsås Vägsamfällighet. Vägföreningen bildades förra året och en styrelse tillsattes. Verksamheten har fått en bra start och styrelsen arbetar aktivt med att ha ett bra underhåll på vägen. Styrelsen kallar nu till årsmöte den 10 mars kl. 10.00 på Bella Luna i Hasslöv. De senaste åren har en princip utarbetats att regionen deltar som en aktiv delägare vis årsmötet men har valt inte ha någon styrelserepresentation om vägföreningen har en välfungerande verksamhet. 

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  •  
 • Information angående reviderad delegationsordning för regionstyrelsen.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.