Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Vid dagens sammanträde medverkar Lo Wichmann från Svenska kraftnät och informerar om den planerade anläggningen. 

  Skogsegendomsdelegationen informerades under oktober månad 2021 om Svenska Kraftnäts förstudie rörande en överföringsanläggning mellan de planerade havsbaserade vindkraftsverksprojekten i Kattegatt och det svenska stamnätet. En tänkbar anslutningsplats är på fastigheten Skogaby 6:1. Efter mötet har Regionkontoret och förvaltaren genomfört fältbesök tillsammans med Svenska Kraftnät för att hitta en lokalisering som passar både anläggningen men också skogsbruket bäst. 

  Under året har också Svenska kraftnät fått ett utvidgat ansvar vad gäller infrastrukturen för el från större energianläggningar och under sommaren presenterades sex platser i Sverige som är intressanta i ett första skede att investera för att kunna föra in mer el i det svenska elsystemet. Södra Halland och Skogaby är en av dessa platser och med en planerad igångsättning runt 2028-2029. Anläggningar inom elområde 4 har hög prioritet eftersom det skulle innebära att energitillgången skulle stärkas inom området.

  I förprojekteringen har också hänsyn tagits till att det ska finnas möjlighet att koppla in fler anläggningar vilket gör att ytmässigt beräknas överföringsanläggningen kräva 17 hektar mark liggandes parallellt med stamnätslinjen. Anläggningen är lagd så att den inte bedöms komma i konflikt med andra intressen i området. Svenska kraftnät har också genomfört en värdering utifrån två utgångspunkter antingen en längre markupplåtelse eller som en direkt markförsäljning. Svenska Kraftnät har ansvaret för alla former av samråd med omgivning och myndigheter. Regionkontoret har dock gjort en juridisk kontroll av det arrendekontraktet som finns gällande vindkraften i området och rekommendationen är att en skriftlig information bör ges till arrendatorns företrädare om inriktningen för etableringen. Etableringen ligger dock så att några tillkommande vindkraftverk inte kan etableras i det tilltänkta området. 

   

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  • ...
 • Regionfullmäktige antog under 2019 ett regionalt skogsprogram för Halland. Anledningen är att ett det finns ett långsiktigt nationellt skogsprogram som gäller till 2030 och staten har stimulerat regionala aktörer att utarbeta regionala skogsprogram. I dagsläget har samtliga län, utom Östergötland, regionala skogsprogram.

  I Halland utarbetades förslaget till regionalt skogsprogram i bred samverkan mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen, Region Halland, företag, ideell sektor etc. Under de två åren programmet har verkat så har flera initiativ och utbildningar kunnat genomföras för att stärka den skogliga sektorn i Halland. De aktiviteter som Region Halland genomför inom skogsområdet och skoglig utveckling är också kopplade till skogsprogrammet exempelvis en utvecklad grundläggande skogsbruksutbildning och mångbruk av skog och ett utvecklat friluftsliv/besöksnäring med skogen som bas. För Hallands del har arbetet inom det regionala skogsprogrammet inneburit att en för länet viktig näringsgren har kunnat uppmärksammas.

  Initialt skickade staten också med pengar för att bygga upp de regionala programmen. Bidraget har dock undan för undan minskats och för 2023 finns det indikationer på att bidraget helt slopas. Frågan om det vidare arbetet har diskuterats i den referensgrupp som finns och alla deltagande organisationer ser det som värdefullt om det även fortsättningsvis finns en samordning av aktiviteterna inom skogsprogrammet även om det innebär att deltagande organisationer behöver finansiera mer av åtgärderna. 

  För Region Hallands del skulle det innebära en finansiering på 100 tkr. En bedömning är att detta kan finansieras inom Hallands skogsallmännings budget 2023. 

 • 2004-2005 anlades två större kvävereduceringsdammar på Plönningemarken. Anläggningen gjordes i form av ett projekt och stöd för dammarna gavs av jordbruksverket. Regionen har även kunnat uppbära stöd för underhållet för dammarna men detta stöd upphör under 2023. Förutom att fungera som kvävefällor har de också haft en annan effekt genom att de har blivit mycket attraktiva områden för fågellivet. Beroende på de verksamhetsförändringen som skett på Plönninge så har dock underhållet kommit att bli eftersatt. Dammarna och omgivande ängsmarker har inte heller ingått i arrendet. Under 2020 då Skogsegendomsdelegationen tog över förvaltningen av området så har ett nyttjanderättsavtal för den nuvarande arrendatorn upprättats som ger honom möjlighet att använda de omgivande markerna. 

  Inom Hushållningssällskapet Halland pågår det för tillfället ett projekt benämnt LEVA och det har gjorts bedömningen att dammarna på Plönninge skulle passa utmärkt att vara en del i ett renoveringsprojekt. 

  Regionkontorets bedömning är att restaureringsprojektet är intressant ur flera perspektiv både miljömässigt men också ur ett socialt perspektiv. I samband med etableringen anlades nämligen en rastplats i anslutning till området och denna plats har fått ett allt större användande under de senaste åren när det gäller det rörliga friluftslivet. Huvuddelen av kostnaderna för renoveringen bedöms rymmas inom hushållningssällskapets projektet. Eventuell medfinansierings kostnader för Region Halland kan täckas inom det årligen budgeterade anslaget som avsätts för underhållsåtgärder på Plönningemarken och som finansieras via jordbruksmarkens arrendeintäkter. 

   

   

 • De två beslutade projekten är i nuläget både i en genomförandefas men också projekteringsfas. 

  Allgustorpsprojektet fortskrider planenligt. Det mesta av återplanteringen är gjord enligt plan och återväxten har etablerat sig väl. Länsstyrelsen har inlett restaureringen av Onda åra och trots att åtgärderna inleddes i augusti har det redan noterats att rödlistade arter som inte tidigare observerats har dykt upp. I dagsläget pågår detaljprojektering av den vandringsled som ska gå från Osbecks bokskogar till Onda åra och tillbaka. En informell referensgrupp mellan Laholms kommun, länsstyrelsen och Region Halland har också bildats för att tillsammans samordna aktiviteterna som genomförs på Hallandsåsen. Glädjande är också att de olika organisationernas insats för Hallandsåsen börjar få ett nationellt genomslag. Under året har till exempel Hallandsåsen varit ett av temana vid Naturvårdsverkets nationella tankesmedja. 

  När det gäller MTB och cykelledsprojektet pågår projektering i Mästocka och Lia. Regionkontoret har dessutom påbörjat en ansökan för investeringsmedel som kommer att utlysas av Tillväxtverket under hösten 2022. I dagsläget genomförs det inte minst kontinuerliga dialoger med kommunerna om utvecklingen av cykelturism i Halland. 

 • Information om upphandling av förvaltare. Enbart skogsegendomsdelegationen.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.