Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Laholms IF orienteringsklubb ansöker om tillstånd för att framställa en orienteringskarta över Skogabyområdet i Laholms kommun. Skogsegendomsdelegationen förvaltar stora delar av de berörda markerna eftersom Skogaby 8:1, Kattarp 1:22 och Uddared 2:1 ingår i Hallands skogsallmänning. Principen har hittills varit att ha en generös inställning till liknande framställningar och det finns andra förvaltade områden där orienteringskartor har framställts, bland annat över Plönningeskogen. Orienteringskartornas vida användningsområde stämmer också överens med målsättningen om att de förvaltade skogarna ska vara tillgängliga för allmänheten.

  Regionkontoret föreslår att Laholms IF Orienteringsklubb ges tillstånd att framtställa en orienteringskarta över de förvaltade områdena.

 • Område 306 på Algustorpsskiftet består av en mäktig, mer än väl mogen, granskog på cirka 15 hektar. Området har tillhört skogsallmänningen sedan i slutet av 1940-talet och den skog som är där idag planterades under 1950-talet. Den nuvarande skogen är första generationen skog på många hundra år och det går på vissa ställen att ana att marken tidigare var hed. I delar av planteringen går det nämligen att se rester efter döda enbuskar. Boniteten är bland de bästa i Sverige och tillväxten i området gör att området är mycket intressant som koldioxidfälla.

  Området är mer än väl färdigt för avverkning och förra året gjordes en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Avverkningen har fördröjts på grund av uppsatta villkor för avverkningen eftersom det finns områden i skogen som ligger i närheten av naturreservat och Natura 2000 områden. Samtidigt har både stormskador och begynnande barkborreangrepp börjat uppträda i området.

  Vid mötet den 1 juli konstaterades att när det nuvarande reservatet bildades så gjordes en skyddszon runt reservatet. Denna zon går dock inte utmed någon naturlig gräns utan är dragen rakt igenom granskogen. Länsstyrelsen konstaterade att det finns ett avverkningsbehov även inne på reservatsområdet och de ska fundera på om denna avverkning ska ske samtidigt som avverkningen på övriga skogsskiftet. Skyddszonen är dragen i gammal inägomark, som med tanke på antalet odlingsrösen troligen använts som slåttermark. 30-40 meter in på allmänningens marker finns dock en gammal, mycket välbevarad stengärdsgård/dikesvall. Efter avverkning skulle denna kunna bli en naturlig gräns för en skyddszon med lövskog mot reservatet. Länsstyrelsen och förvaltaren bör därför överväga om man gemensamt ska anlägga ett hägn eller låta lövskogen självständigt etablera sig i området. Genom denna åtgärd åstadkoms en bra lösning då lövskogsinslaget på skogsallmänningens marker ökar samtidigt som man åstadkommer en gemensam skyddszon gentemot reservatet och de värden som finns där.

  Efter mötet den 1 juli har regionkontoret, Södra och Länsstyrelsen haft en inledande diskussion om de våtmarker som angränsar till området. Dessa våtmarker håller på att förslyas men har tidigare varit slåtterängar och har fortfarande en värdefull flora. En restaurering av våtmarken skulle kunna innebära att ett referensobjekt tillskapas för hur privata markägare och länsstyrelsen kan samverka om värdefulla naturmiljöer. Detta utan att ägande eller förvaltning förändras.

 • Föreligger ett förslag till markupplåtelseavtal på fastigheten Skogaby 6:1. Markupplåtelsen innebär att IP-only ges rätt att förlägga en optisk fiberkabel utmed väg. Projektet innebär en förlängning av den fiberledningen som är anlagd till Erlandsbygget och som nu förlängs förbi Skogaberg.

  För att inte framtida skador ska uppstå på nätet så bör kabeldragning och kopplingsskåp dras efter dialog med Region Hallands förvaltare av området

 • Det finns ett växande intresse för terrängcykling men också för cykelturism i Sverige. Cykling i naturen är i många aspekter bra för folkhälsan men ställer stora krav på hur cykelleder anläggs så att de är i samspel med den växande skogen. Det växande intresset för cykling gör att det finns ett behov av att åstadkomma referensobjekt för terrängcykling i skog men också för att utveckla en växande cykelturism. Regionkontoret har därför initierat en förstudie för att se om det går att genomföra ett projekt som tittar på hur det går att åstadkomma ett mångbruk av skogsmarkerna och där olika intressenter och intressen kan samverka. Förstudien kommer i första hand titta på området Skogaby-Knäred-Mästocka, där det redan idag finns etablerade strukturer i form av besöksanläggningar och samtidigt är ett område där Skogsallmänningen har stora skogsarealer. Ytterligare en fördel är att Hallandsleden går igenom området och därmed skulle vandrare och cyklister kunna samverka om anläggningar och faciliteter. Som ett kompletterande område skulle Plönningeskogen kunna användas eftersom där finns områden som är mycket väl lämpade för MTB-cykling.

 • Beslutet att stänga gymnasieskolorna under våren 2020 innebar att den planerade undervisningen för skogsbruksutbildningen i Plönningeskogen inte kunde sättas igång. Gymnasieskolan är nu igångsatt och från och med vecka 35 så har den praktiska undervisningen påbörjats i Plönningeskogen. Undervisningen kommer att ske i vissa utpekade områden och ske i samverkan med förvaltaren. Skogsbruksplanen för Plönninge har också anpassats efter undervisningens behov.

 • Södra informerar om följande punkter på dagens sammanträde:

  •  

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.