Hoppa över navigering
 • § 29

  Justering

 • § 30

  Val av sekreterare

 • § 31

  Godkännande av föredragningslistan

 • Ägarna till fastigheten Allgustorp 4:5, som gränsar till den av skogsegendomsdelegationen förvaltade fastigheten Allgustorp 4:1, har inkommit med en fråga om att få köpa mark som gränsar till deras fastighet. Efter kontakter med intressenterna har det framkommit att anledningen till förfrågan är det finns ett mindre källsprång som utgår från Allgustorp 4:1 in på Allgustorp 4:5 och och som ägarna vill ha möjlighet att rensa från löv och skräp. Intressenterna har anmält att de är intresserade att köpa cirka 15-19 hektar.
  Regionkontorets bedömning är att en avstyckning skulle försämra arronderingen på den förvaltade fastigheten och en försäljning är inte heller motiverad ur näringssynpunkt. Regionkontoret föreslår därför att det meddelas att det inte är aktuellt med någon försäljning.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 november att initiera en försäljningsprocess för byggnaderna och området runt byggnaderna vid Plönninge. Beslutet innebär också att förvaltningen av Plönningeområdet övergår från projektform till ordinarie förvaltning. Detta innebär att byggnaderna från den 1 december förvaltas av fastighetsavdelningen och övrig mark förvaltas av Skogsegendomsdelegationen. Ett arbete har därför inletts att integrera in marken i skogsegendomsdelegationens arbete.

  Vid sammanträdet informeras om vilka åtgärder som pågår på Plönningemarken såsom:

  • Avverkning på grund av barkborreangrepp
  • Underhåll av skogsbilväg
  • Arrendefrågor
  • Utvecklingsfrågor

  Bilagor

 • Representanterna från förvaltarna informerar om bland annat följande ärenden:

   

   

 • Följande sammanträdestider för Skogsegendomsdelegationen 2020 föreslås:

  • 25 februari 8:30-9 (bokslut)
  • 31 mars kl. 8-9:30
  • 11 juni kl. 8:30-14:00 ca (besök i verksamheten)
  • 1 september kl. 8-9:30
  • 24 november kl. 8-9:30 alt kl. 12-14 (inget RSAU på eftermiddagen) budget

  Bilagor

 • Skogsbruksplanerna för samtliga fastigheter utom för Plönningemarken upprättades 2007-2008 och det finns ett behov att upprätta en ny skogsbruksplan för hela fastighetsinnehavet.

 • En större trakt med gran är i behov av föryngring på fastigheten Allgustorp 4:1. Avverkningsanmälan har lämnats in men Skogsstyrelsen har meddelat att man anser att samråd måste ske med Länsstyrelsen eftersom avverkningen bedöms kunna eventuellt ha påverkan på ett Natura2000 område som ligger några kilometer nedströms i vattenavrinningsområdet. Förvaltarna har i sin avverkningsanmälan redovisat de försiktighetsåtgärder som bedöms vara erforderliga men de har av myndigheterna inte bedömts vara tillräckliga utan att en miljöprövning behöver göras. Ärendet är därför av ett principiellt intresse ur skogsägarsynpunkt. För att kunna driva ärendet vidare behöver extern konsult anlitas som besitter specialkompetens inom området.

   

 • Förvaltarna redovisar ett preliminärt resultat för den externt förvaltade delen av skogsegendomsdelegationens ansvarsområde. Det preliminära resultatet är på cirka 3,6 mkr. vilket är en avvikelse mot budget på cirka 350 tkr. Det försämrade resultatet beror bland annat på de omfattande barkborreangreppen, mer hjälpplantering på grunda snytbaggeangrepp. All planerad röjning har inte kunnat genomföras och flisning har inte kunnat genomföras i de områden där det finns störst mängd grot liggande. I det definitiva bokslutet tillkommer även efterlikvider och diverse arrenden vilket påverkar resultatet i positiv riktning. Övertagandet av Plönningemarken påverkar också till viss del resultatet positivt 2019. Ett definitivt bokslut kommer att arbetas fram för beslut vid skogsegendomsdelegationens möte i februari.

  Bilagor

 • Förvaltarna redovisar budget 2020 för den externt förvaltade delen av skogsegendomsdelegationens ansvarsområde. Omsättningen beräknas till cirka 4,9 mkr. med ett beräknat resultat på cirka 2,6 mkr. I budgeten ingår bland annat delfinansiering av den länge planerade nybyggnationen av bro i Lia samt en planerad skogsbilväg i Lia-området. Resultatet belastas också av att en ny skogsbruksplan behöver utarbetas.

  Behovet av att göra en 10 årig kassaflödesanalys och avkastningsplan diskuteras.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.