Hoppa över navigering
 • Vi träffas vid Hasslövs bygdegård kl 08:30 för att gemensamt åka upp till Allgustorp på Hallandsåsen, och inleder med fika.

  Vi tittar i huvudsak på den del av fastigheten som Länsstyrelsen vill överta.

  Inledning lite historik dom senaste 6 åren på fastigheten och den tänkta inriktningen skötselmässigt.

  Punkter:

  • Fastigheten idag föryngring slutavverkning.
  • Skogsbilvägen.
  • Bäcken och natura 2000 som Länsstyrelsen vill skydda
  • Barkborrar och hur vi hanterar dessa.
  • Henrik Nittmar förfrågan om köp 4:1 del.

  Lunch På Rasta Hallandsås kombineras med Skogsegendomsdelegationens sammanträde.

  Eftermiddagen blir ett besök hos en maskingrupp som befinner sig i närområdet.

  • Vårt flöde SI/fältapp, SVL/PL Titan, pp, entreprenörsapp, pp.
  • Planering fältapp
  • Entreprenörs app
  • Grönt kort, Blått kort, Skötselskolan, Guldkort, Entreprenörscertifiering, Krönt maskin. Affärsutvecklingssamtal
  • Titta fråga!

  Avslutning i södra Halland mellan kl 15-16

 •   2

  Justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Val av sekreterare

 •   5

  Föregående mötes protokoll

 • Information gällande möte med Länsstyrelsen före sommaren 2019.

 • Här redovisas de skrivelser, protokoll, inbjudningar och liknande som har inkommit till Skogsegendomsdelegationen sedan föregående möte.

 •   8

  Skogsegendomsdelegationen 2019 - Avverkning

 •   9

  Remiss, Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län

 •   10

  Information från Södra

 • Lantmäteriärende gällande bron i Lia. Dokument för underskrift överlämnas vid sammanträdet. Ska sedan skickas till Lantmäteriet.

 • § 12

  Justering

 • § 13

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 14

  Val av sekreterare

 • § 15

  Föregående mötes protokoll

 • Mikael Gustavsson och Helene Andersson beskrev diskussionerna som har varit med Länsstyrelsen och om Region Hallands ståndpunkt gällande produktionsskog. Skogsegendomsdelegationen gav Mikael Gustavsson i uppdrag att kolla på Södra om MKB gällande kostnad och avverkning. Mikael återkommer med svar till nästa SED.

 • Här redovisas de skrivelser, protokoll, inbjudningar och liknande som har inkommit till Skogsegendomsdelegationen sedan föregående möte.

 • § 18

  Skogsegendomsdelegationen 2019 - Avverkning

 • Staffan Johansson beskrev den inkomna remissen från Skogsstyrelsen gällande tillägg till den nationella strategin som innehåller en översyn av länets värdetrakter för skog, och en beskrivning av de nationellt prioriterade skogstyper som är relevanta i länet.

  Staffan visade Skogsegendomsdelegationen vad som var ändrat sedan tidigare. Han belyste bland annat att det inte förekom något om miljöaspekterna och kopplingen till Agenda 2030:s miljömål. Remissvaret kommer upp på Tillväxtutskottet och Skogsegendomsdelegationen ges möjlighet att komma in med synpunkter innan remissvaret skickas in.

 • Mikael Gustavsson beskrev nuläget i skogen.

  Utvecklingen under året följer i dagsläget budget och årsredovisning för 2019 kommer i januari 2020.

  Bostadsbyggandet i Sverige verkar stabilt.

  Sviktande konjunktur på sågade trävaror och massa, men årets flis är sålt. Barkborrens framfart ger mycket flis vilket leder till minskad prisnivå.

  Läget på ostkusten är ansträngt med anledning av barkborren och produktionen har fått fördelas om i landet. Många maskiner och förare har fått rycka in från hela Sverige och i Halland har det medfört minskad produktion.

  Barkborren i Halland har hållit sig relativt stilla med en mycket liten ökning. Enda oron är Allgustorp 4:1 där avverkningen inte har kunnat göras.

 • Lantmäteriet har på uppdrag skickat ut förslag på överenskommelse om omprövning av Fagereds-Lia ga:1, utifrån önskemål som framförts av Lia samhälles vägsamfällighet, gällande bron i Lia. Förslaget är bland annat att utöka med en ny bro för motortrafik.

  Förslaget kommer troligtvis inte att medföra några kostnader för enskilda fastighetsägare.

  Dokument för underskrift överlämnades vid sammanträdet. Ska därefter skickas till Lantmäteriet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.