Hoppa över navigering
 • § 22

  Justering

 • § 23

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 24

  Val av sekreterare

 • Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett förslag till tillägg till den nationella strategin för formellt skydd av skog. Förslaget innebär en översyn av de så kallade värdetrakterna och en beskrivning av de nationellt prioriterade skogstyperna som är relevanta för länet.  I förslaget till yttrande framgår bland annat att  Vikten av samarbete och samverkan för att nå målet, genom avtal, naturreservatsbildning, frivillig avsättning

  Viktigt komplettera med skogens betydelse för klimatutmaningen.

  Hallandsåsen – bildmaterialet överenstämmer inte med Metrias – behöver beskrivas.

  Överväga värdetrakter för tall – pga av viss kontinuitet i Halland

  Värdetrakten Mellersta Halland bör tittas vidare på pga kontinuiteten i delar av området.  Möjligheter finns att lämna synpunkter på förslaget fram tills den 30 september 2019.

  Bilagor

 • Föreligger ett förslag till markupplåtelseavtal på fastigheten Skogaby 6:1. Markupplåtelsen innebär att IP-only ges rätt att utan ersättning förlägga en optisk fiberkabel utmed väg. För att inte framtida skador ska uppstå på nätet så bör kabeldragning och kopplingsskåp dras efter dialog med Region Hallands förvaltare av området.

 • En avverkningsanmälan har lämnats in till skogsstyrelsen för en större slutavverkning på Allgustorp 4:1.  Skogsstyrelsen har i sin tur, efter hörande av länsstyrelsen, givit rådet att avverkning inte får ske med konventionella metoder eftersom det finns risk för växtlighet och djurliv i en näraliggande bäck som i sitt lopp passerar ett Natura 2000-områden.

  Skogsstyrelsens råd är att det ska inledas samråd med länsstyrelsen rörande avverkningen. Viss muntlig korrespondens har förekommit om avverkningen och det har i dessa framförts vissa krav. Länsstyrelsen har dock inte fattat något formellt beslut i frågan.

  Eftersom det skogsbestånd som ska avverkas innehar stora ekonomiska värden, men också är intressant ur ett principiellt perspektiv om hur mycket ett Natura2000-område kan påverka skogsvården, kan det finnas ett intresse att få till ett beslut om hur avverkning ska gå till i sådana påverkade områden.

  Regionens jurister har tittat på frågan och föreslår att som ett första steg bör ett beslut från länsstyrelsen efterfrågas. Ett ställningstagande kan därefter tas om beslutet ska följas eller om det ska överklagas till högre instans.

   

 • John Ling beskrev marknadsläget. Konjunkturen är kraftigt sjunkande, framförallt sjunker priserna på sågade produkter och massamarknaden. Anledningen är till stor del barkborrens angrepp i östra Sverige samt mellan Vänern och Vättern, men även i Europa. Sverige kraftsamlar för att hjälpa de utsatta delarna vilket ger effekt på ordinarie produktion. En såg stängs ner i närtid på grund av de sjunkande priserna.

  Frågor ställdes om barkborren. Kommer i cykler om 5 år och trivs bäst när det är varmt och torrt.

  Under vår verksamhetsdag i augusti nämndes att det är ont om timmerbilsförare. Medskick från Christian att det finns lastbilschaufförer som gärna kör i skogen. Kontakt finns med programråden på skolorna meddelade John Ling. Inventering görs även på skogsbilvägar för att timmerbilsförarna ska få en drägligare arbetsmiljö.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.