Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

  • ...
 • Skogsegendomsdelegationen behöver fastställa sammanträdesdagar för 2023.

  Sammanträdestid är prel. kl. 08:00-09:00, anpassas efter tillväxtutskotts sammanträde.

 • Regionkontoret har i samarbete den skogliga förvaltaren upprättat ett förslag till budget 2023 för Hallands skogsallmänning och de områden som Regionstyrelsens skogsegendomsdelegation förvaltar.

  2023 är en återgång till ett mer normalt verksamhetsår efter att de skogliga åtgärderna på Allgustorp nu är genomförda.

  Det budgeterade resultatet är på 1655 tkr. Utöver detta tillkommer interna ersättningar till Region Halland på 750 tkr. exklusive projektersättningar. Det sammanlagda resultatet ligger därmed inom den målsättning att det ska finnas en garanterad avkastning på 2,5 mkr. årligen sett på en tioårscykel.

 • Sedan flera år tillbaka pågår en lantmäteriförrättning vad gäller de enskilda vägarna på Hallandsåsen. Anledningen är att det finns en ny inriktning vad gäller underhållet från Laholms kommun vilket innebär att de vilande samfälligheterna behöver startas upp igen. Sedan den nuvarande föreningens bildande har det dessutom skett en flyttning av länsgränsen vilket innebär att nuvarande förening har verksamhet och underhållsansvar i två län, i två kommuner och inom två trafikverksregioner. Dessutom har inte andelstalen räknats om vilket exempelvis innebär att Naturvårdsverket inte är delägare i vägsamfälligheten utan hela andelstalet ligger på regionens stamfastighet Allgustorp 4:1

  Lantmäteriet har som förslag att det bildas tre nya vägsamfälligheter inom det nuvarande vägnätet. Region Halland/Halland med nya andelstal. Förslaget innebär att Region Halland blir andelsägare i den mellersta och östra föreningen. I den sistnämnda dock med ett lågt andelstal. 

  För att kunna bilda de nya vägsamfälligheterna krävs att någon av ägarna till fastigheterna utmed vägsträckan uttalar att en förening ska bildas. Detta har skett för den östra samfälligheten dock ej för den mellersta. Regionkontoret föreslår därför att skogsegendomsdelegationen beslutar att meddela att det bör bildas en vägsamfällighet för det mellersta vägavsnittet. 

 • Svenska kraftnät planerar att förnya 400 KV ledningen mellan Breared och Söderåsen under de kommande åren. Planeringen har pågått under flera år och Skogsegendomsdelegationen har redan tidigare medgivit ny stolpplacering inom nuvarande ledningsområde. Ledningen berör en längre sträcka på fastigheten Skogaby 6:1.

  I dagsläget önskar Svenska kraftnät att det tecknas nyttjanderättsavtal på för tillfartsvägarna till ledningsförnyelsen. 

  Svenska kraftnät önskar avtal för att kunna nyttja befintliga anslutningsvägar under den tid som inventeringar och markundersökningar pågår samt att nyttja dem vid byggnation och underhåll av ledningsnätet. 

  Svenska kraftnät har rätt att förstärka, bredda och underhålla vägarna för sin egen framkomlighet och har skyldighet att underhålla vägen. Tillfälliga skador på väg, trummor och diken som uppkommer vid nyttjandet åtgärdas och ersätts av Svenska kraftnät. 

  Den totala ersättningen för nyttjanderättsavtalet är 14.900 kronor

  Regionkontoret gör föreslår att skogsegendomsdelegationen beslutar att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal. 

 • Följande punkter tas upp:

  • Kommande upphandling

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.