Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Skogsegendomsdelegationen föreslås sammanträda följande dagar 2022:

  1 mars, 26 april, 15 juni (heldag/exkursion, prel. kl. 9-16), 11 oktober och 22 november.

   

  Sammanträdestid är prel. kl. 08:00-09:00, anpassas efter tillväxtutskottets sammanträde.

 • Regionkontoret har i samarbete den skogliga förvaltaren upprättat ett förslag till budget 2022 för Hallands skogsallmänning och de områden som Regionstyrelsens skogsegendomsdelegation förvaltar.

  Efter den genomförda större avverkningen på Allgustorp under 2021 kommer nu skogsvårdsåtgärderna att ske i enlighet med den aktuella skogsbruksplanen. Det innebär att både omsättning och resultat kommer att vara lägre än under föregående verksamhetsår och mer motsvara ett normalt år inom skogsförvaltningen.

  Det budgeterade resultatet är på 2 265 tkr. Utöver detta tillkommer interna ersättningar till Region Halland på 385 tkr.

 • Rapporteras från de dialoger som regionkontoret i nuläget genomför med länsstyrelsen och andra intressenter rörande utvecklingen av området. 

   

 • I samband med diskussionerna inför föryngringen på Allgustorpsfastigheten och i planeringen av genomförande av Allgustorpsprojektet uppmärksammades det att fastigheten innehåller ett myrmarksområde som har mycket höga naturvärden. I diskussionen med länsstyrelsen konstaterades att ett alternativ för området är att det sluts ett naturvårdsavtal mellan Region Halland/Hallands skogsallmänning och Naturvårdsverket över området som redan idag har ett frivilligt skydd genom att det är avsatt som naturvård i den gällande skogsbruksplanen.

  I nuläget har en värdering genomförts men länsstyrelsen väntar fortfarande på ett godkännande från Naturvårdsverket. Ett avtalsförslag har också upprättats som innebär ett 25 årigt avtal och att länsstyrelsen genomför restaureringen av området. I planeringen för Allgustorpsprojektet ingår att tillgängliggöra området för besökare och vandrare och att det ska kunna utgöra ett referensobjekt hur det går att arbeta med naturvård utanför reservatsbildningar.

 • Södra informerar om följande på dagens sammanträde:

  • ...
 • Hallands skogsallmänning förvaltar ett litet skogsparti på cirka 1,5 hektar i Tvååker. Ursprungligen var skogen ett utskifte till Munkagård. Området har tidigare inte ingått i skogsbruksplaneringen och det har inte skett någon kontinuerlig skogsvård i området. I samband med utvecklingen av skogsbruks- och trädgårdsutbildningarna på Munkagårdsgymnasiet har det dock uppmärksammats att det lilla skogsskiftet kan bli ett värdefullt inslag i undervisningen. Munkagårdsgymnasiet har därför ambitionen att utveckla området till ett mindre arboretum som skulle komplettera det äldre befintliga arboretumet i Plönningeskogen och Munkagårdsgymnasiets park. För att tillgängliggöra området behöver det anläggas en anslutning till länsväg 777 mellan Tvååker och Dagsås. Eftersom skogsegendomsdelegationen är förvaltare behöver ansökan till Trafikverket ske efter beslut i delegationen.

  Regionkontoret föreslår att det uppdras att ansöka om väganslutning från fastigheten Munkagård 1:66-2 till länsväg 777.

 • Kallelse till sammanträde för lantmäteriförrättning för Hallandsåsens vägförening

 • Statusrapport angående Upphandling av förvaltare, muntlig information.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.