Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Regionkontoret har i samarbete med förvaltaren upprättat ett förslag till budget 2021 för Hallands skogsallmänning och de områden som Regionstyrelsens skogsegendomsdelegation förvaltar. Budgeten 2021 är det första förvaltningsåret inom den nya skogsbruksplanen. Den tioåriga skogsbruksplanen är en väsentlig utgångspunkt i budgetarbetet och skapar en långsiktighet och stabilitet i budgetsammanhang.

  Det budgeterade resultatet är på 5 508 tkr. Resultatet är väsentlig högre än tidigare års budgeterade resultat eftersom det under året kommer att genomföras en länge planerad större avverkning på Allgustorp 4:1.

  Föryngringen innebär att det finns möjligheter att genomföra planerat underhåll av vägar, öka tillgängligheten i områden och den länge projekterade skogsbilvägen i Lia. Resurser kan också avsättas för att genomföra projekt och processer inom det regionala utvecklingsansvaret.

 • Ägarna till fastigheten Plönninge 2:2 har inkommit med en förfrågan om att få köpa intilliggande mark som tillhör Plönninge 1:4. Den sammanlagda arealen omfattar cirka 2,2 hektar och består av åkermark.

  Det efterfrågade markområdet ingår i den jordbruksareal som är utarrenderad till huvudarrendatorn på Plönninge. Jordbruksarrendet ska förnyas under 2021 och en villkorsändring har aviserats av både fastighetsägare och arrendator. Villkorsändringarna, som ska redovisas senast ett år innan förnyelse av arrendekontraktet, innehåller dock inte en begäran om en förändring av den utarrenderade arealen varför den nuvarande utarrenderade arealen ska vara oförändrad. Någon möjlighet till att säga upp nuvarande arrendator på markarealen och arrendera ut den till annan finns inte heller.

  Regionkontoret föreslår därför att det meddelas att någon försäljning eller arrende av det föreslagna området inte är aktuell.

 • Ägarna till fastigheten Mannarp 7:2 har inkommit med en förfrågan om att få köpa det skogsskifte i Mannarp som tillhör Plönninge 1:4. Den sammanlagda arealen omfattar cirka 3,6 hektar och består skogsmark.

  Förfrågarens avsikt är att använda området som äppleodling eftersom cirka 1/3 av området tidigare var åkermark. Enligt upprättad skogsbruksplan så består 2/3 av området av planterad tall och 1/3 (tidigare åkermarken) av planterad masurbjörk. Båda områdena ska gallras inom den närmaste 10-årsperioden.

  Regionkontoret har diskuterat förfrågan med Munkagårdsgymnasiet och förvaltarna och de konstaterar att även om skogsskiftet inte ligger omedelbart i anslutning till de andra markerna i Plönninge så är de intressanta för utbildningsändamål. Det finns ett behov att kunna undervisa om skötsel av tallmarker och masurbjörksbeståndet är också intressant eftersom det kräver en annorlunda skötsel än vanlig björkskogsproduktion. Masurbjörk har dessutom ett helt annat, högre försäljningsvärde, än vanlig björk.

  Det berörda markskiftet ligger inte i anslutning till förfrågarens fastighet och är av sådan storlek att det måste försäljas genom anbudsförfarande. Någon försäljning direkt till förfrågaren är därför inte tillåtet.

  Regionkontoret föreslår därför att det meddelas att någon försäljning eller arrende av det föreslagna området inte är aktuell.

 • I samband med förnyelse av huvudarrendet på Plönninge 1:4 aviserades ett önskemål om villkorsändringar både från Region Halland och arrendatorn. Regionen och arrendatorn är överens om huvuddragen i vilka villkorsändringar som ska göras i det nya arrendekontraktet. Villkorsändringarna innebär bland annat att arrendatorn övertar ansvaret för inventarierna samt att det i arrendekontraktet aviseras att en ägarförändring kan ske på ingående byggnader och omgivande mark. I dagsläget är också markarrendet uppdelat på två arrenden. En bedömning har dock gjorts att eventuellt behov av mark för forskning och utveckling kan rymmas inom nuvarande avtal och regleras genom separat avtal med arrendatorn.

  Regionkontoret har anlitat Ludvig&co (fd. LRF konsult) för att utarbeta nytt arrendeavtal. Det var dessa som utarbetade nuvarande arrendekontrakt.

 • I samband med att arbetet har pågått med att integrera Munkagårdsgymnasiets utbildningsverksamhet i skogsförvaltningens arbete har det framkommit att skolan har ett behov att ha tillgång till mark för att kunna användas i jakt- och viltvårdskurserna. Det finns också ett intresse från skolan att kunna fördjupa samarbetet med Jägarförbundets ungdomssektion och JAQT (Jagande kvinnor i tiden).

  Munkagårdsgymnasiet har inte haft möjligheten att marknadsföra tillgång till jaktmarker i sitt rekryteringsarbete vilket har varit en konkurrensnackdel gentemot motsvarande utbildningar i andra regioner.

  Planering pågår också för en eventuell kommande naturturismvariant inom naturbruksutbildningen. Plönningemarken skulle där bli en stor tillgång i denna utbildningsinriktning.

  Munkagårdsgymnasiet har dock inte behov av att helt disponera jakträtten på Plönninge varför det naturliga är att teckna ett nytt jakträttsavtal med jaktklubben men med något förändrade villkor med anledning av skolans tillkommande behov.

  Vad gäller övriga jakträttsavtal så administreras de i dagsläget av utsedd förvaltare. Det är därför naturligt att även det kommande jakträttsavtalet på Plönninge läggs in i detta uppdrag. Det skulle också underlätta förvaltningen av Plönningeskogen eftersom det i dagsläget finns etablerade planeringsformer mellan Munkagårdsgymnasiet och skogsförvaltarna.

 • Vid sammanträdet informerar Södra Skogsägarna om följande:

 • Skogsegendomsdelegationen beslutade under 2019 att uppdra åt förvaltarna att utarbeta ny grön skogsbruksplan för hela skogsinnehavet. Arbetet har pågått under 2020 och nu finns ett nytt förslag till skogsbruksplan utarbetad.

  Regionkontoret föreslår att skogsegendomsdelegationen beslutar att godkänna förslag till skogsbruksplan.

 • Handlingar delas på sammanträdet.

   

   

 • Anmälan av inkomna skrivelser till protokollet:

  Revision av certifiering enligt SFC och PEFC

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.